site İçi Arama ( This webpage in search)
Özel Arama

ECBanner
SSK'lı 4/B'li Çalışanların 4/A'ya Geçişleri Yasalaştı
SOSYAL GÜVENLİK YASASI MECLİSTE YASALAŞTI


Meclis'teki görüşmelerde ve oylamasında hayli gergin tartışmalara yol açan Sosyal Güvenlik Yasası'nı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladı.

1- T.C. Emekli Sandığı,
2- Sosyal Sigortalar Kurumu,
3- Bağ-Kur,
5502 sayılı Kanunla tek çatı olarak adlandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı altında 2006 yılında birleştirildi.
Artık her ilde,
-SSK Sigorta İl Müdürlüğü,
-Bağ-Kur İl Müdürlüğü,
-T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü olmayacak. Bu üç müdürlük ve üç ayrı müdür yerine bir tane Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile çok sayıda “Sosyal Güvenlik Merkezleri” kurulacak. 2008 yılı başında Sosyal Güvenlik İl Müdürleri atanarak süreç başlatıldı. Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinin zaman içinde her üç kurumun eski ünitelerini yeni sisteme uygun hale getirmesi sonucunda hizmetin yurttaşlara yerinde verilmesi sağlanacak.

SOSYAL GÜVENLİKTE İKİ AŞAMA TAMAMLANDI

Sosyal güvenlik kurumunun teşkilat yapısını düzenleyen 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ve bu kurumun uygulayacağı 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile “Sosyal Güvenlik Reformu”nun ilk iki ayağı tamamlanmıştı.
Sosyal Yardımlar Ve Primsiz Ödemeler Kanunu’nun çıkarılmasıyla da sosyal güvenlik reformu tamamlanmış olacak.

REFORMDA SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Tüm nüfusu kapsayan tek bir emeklilik, tek bir sağlık sistemi, muhtaçlığa dayalı ve adil bir sosyal yardım sistemi ile sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesini içeren bir reform yapılması düşünülmüştü.
Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulayacağı “5489 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 19.04.2006 TBMM’de kabul edilmişti. Ancak 10. Cumhurbaşkanı sayın A. Necdet Sezer tarafından yayımlanması uygun bulunmayan, 3, 28, 29, 31, 40, 46, 55, 63, 80, 82, geçici 1, geçici 2, geçici 4, geçici 6 ve geçici 9. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, TBMM’ne gönderilmiş, yeniden görüşülen ve herhangi bir değişiklik yapılmadan aynen kabul edilen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Banka ve Ticaret Odası sandıkları tarafından sigortalılara verilen sağlık ve sosyal güvenlik haklarındaki farklılıklar kaldırılarak, tüm vatandaşlara eşit sağlık ve sosyal güvenlik hakkı tanınması amaçlanmıştı.

Reformun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk defa memur, işçi, köylü, esnaf ve işadamı arasında sağlık ve sosyal güvenlik yönünden ayrıcalıklı uygulamaların sona erdirilmesi düşünülmüştü.

Ancak Anayasa Mahkemesi 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan 15.12.2006 tarihli E: 2006/111 ve K: 2006/11 sayılı kararı ile memur, işçi ve esnaf ve serbest çalışanların aynı Kurum ve aynı koşullarda emekli olamayacaklarına, aynı sağlık ve sosyal güvenlik hakkına sahip olamayacaklarına ve dolayısıyla memurların ayrı bir yasaya tabi olmaları gereğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bazı maddelerini iptal etmesi, bazı maddelerinin de yürürlüğünü durdurmasının ardından 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” önce 01.07.2007 tarihine ve daha sonra 01.01.2008 tarihine ve son olarak 01.06.2008 tarihine ertelendi. Ancak, TBMM’de kabul edilen 5754 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 2008 Ekim olarak belirlendi.

İŞÇİLER 4/A, BAĞ-KUR’LULAR 4/B VE MEMURLAR 4/C’Lİ OLUYOR
Sosyal güvenlik reformu ile birlikte; SSK’ya prim ödeyen işçiler 4/a’lı, Bağ-Kur’a prim ödeyenler 4/b’li ve Emekli Sandığına tabi Memurlar ise 4/c’li olarak adlandırılıyor.

Herkese Tek Sosyal Güvenlik Numarası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından farklı sicil numaralı kullanılmakta, bazen aynı kurumun birden fazla sicil numarası verdiği de görülmektedir. Farklı sosyal güvenlik numaralarının kullanılması sigortalıların günlerinin tespitinde zorluklara yol açtığı gibi, kurumların da iş yükünü arttırıyordu. Sosyal güvenlik reformuyla birlikte sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin; genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik sicil numarası olarak Türk vatandaşları için T. C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilecek sosyal güvenlik sicil numarası kullanılacaktır.

Bağ-Kur’lu İşçisinden Az Prim Ödeyemeyecek

4/b’li (Bağ-Kur’lu) olmasını gerektirecek bir faaliyette bulunan kişilerin (vergi mükellefiyeti, ticari faaliyet, şirket ortaklığı gibi), asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında olmak koşuluyla her ay dilediği rakamdan yüzde 33,5’u ve % 39’u arasında oranında (yaptığı işin tehlikesine göre değişmektedir) prim ödemekle yükümlü olacaktır. Ancak, 4/b’li (Bağ-Kur’lu) işveren olup işçi çalıştırıyorsa en yüksek ücret ödediği işçisinden daha az gelir beyan edemeyecektir. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecek.

HER ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN AYRI PRİM ALINMAYACAK

Gazeteniz DÜNYA’nın 10 Mart 2008 tarihinde manşetinde Her Şirket Ortaklığından Ayrı Prim alınacağını duyurmuştuk
İşte bu adaletsizlik düzeltildi. Sosyal güvenlik reformu yürürlüğe girdikten sonra her şirket ortaklığından ayrı prim alınmayacak.
Maddenin yeniden görüşülmesi sırasında verilen bir önergeyle “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.” Hükmü getirildi.

Cenaze Yardımı

SSK’lı vefat ederse ailesine veya cenazeyi kaldıran kimselere 223.73 YTL, Bağ-Kur’lu vefat ederse 185.56 YTL ve memur vefat ederse 850.16 YTL veriliyordu.

Sosyal güvenlik reformu ile cenaze yardımlarındaki farklı uygulamalar sona erdirilmektedir. Buna göre; SSK’lı, Bağ-Kur’lu, memur ayrımı yapılmaksızın bütün sigortalıların hak sahiplerine verilecek cenaze yardımı tutarı, SGK Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakan'ın onayıyla belirlenecek.

Düşük gelirlinin sağlık primi düşük tutulacak

Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutar, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınacak.

Bağ-Kur’luya da Süt Parası Ödenecek

Sosyal güvenlik hakları açısından en kötü durumda olan kesimin Bağ-Kur’lular olduğunu söyleyebiliriz. Halen yürürlükte olan mevzuata göre, SSK’lılara doğum nedeniyle emzirme yardımı (süt parası) olarak 50 YTL, memurlara ise 123,72 YTL doğum yardımı ödeneği veriliyor. Bağ-Kur’luların ise bu hakkı yok.

Emzirme ödeneğinden sigortalı kadın, sigortalı erkeğin çalışmayan eşi ile Bağ-Kur'lular da yararlanacak. Bu kişilere, çocuğun yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenen, bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecek. Emzirme ödeneğinden yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olma şartı aranacak.

SÖZLEŞMELİ KALDIRILIYOR

Mayıs 26, 2008

Eleştirilere rağmen sözleşmeli memurluk ve öğretmenliğe toz kondurmayan, Her fırsatta savunan,kadrolu ile arasında fark olmadığını belirten yetkililer Öğretmenleri ve memurları çileden çıkardıktan sonra geri adım atmaya hazırlanıyor.

Hükümet Sürekli eleştirilen ‘kadrolu-kadrosuz’ farkını kaldırıyor, tüm memurları eşit hale getiriyor….

TAKVİM’in 9 ay önce gündeme getirdiği kamu personel rejimi nihayet hayata geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, planın ayrıntılarını anlattı. Tanrıverdi, “Kadrolu-kadrosuz ayrımı kalkacak. Tüm memurlar eşit olacak. Başbakan’ın da istediği düzenleme bu döneme yetişecek” dedi.

MEVCUT SİSTEMLE İMKANSIZ

Kamuoyunda 4B’li olarak bilinen sözleşmeli personelin mevcut sistem ile kadroya geçmesine imkan olmadığını belirten Tanrıverdi, “Karmaşık bir yapı oluşmuş. Bu çarpıklığın düzelmesi için yasa çalışmasının bitmesi gerekiyor. Çalışma bittikten sonra sorun çözülecek” diye konuştu.

***

Kadrolu-sözleşmeli ayrımı son buluyor

İlk kez TAKVİM’in gündeme getirdiği kamu personel rejimi çalışmalarında sona yaklaşıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, ‘Kadrolu-kadrosuz farkı kalkacak. Tüm memurlar eşit hale gelecek’ dedi.

Kamu personeli arasında büyük sıkıntılara yol açan sözleşmeli, kadrolu gibi ayrımlar kalkıyor. Kamu personel rejimi sil baştan yenileniyor. Çalışmaları ilk kez duyuran TAKVİM, reformun detaylarını da açıklıyor. Aylar öncesinde duyurduğumuz ve özellikle 4B’li sözleşmelilere kadro yolunu açacağını belirttiğimiz kamu personel rejimi çalışmalarında sona gelindi. Yasa ile sözleşmeli- kadrolu ayrımı kalkacak ve tüm memurlar aynı sistemde eşit haklara sahip olacak. Konuyla ilgili görüştüğümüz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, “Yasanın çıkmasıyla 4A, 4B, 4C diye tabir edilen tüm statüler eşitlenip tek sisteme oturacak. Böylece bu ayrımlardan meydana gelen hak kayıpları ve sıkıntılar önlenecek” dedi.

‘BU DÖNEME YETİŞİR’

Mevcut sistemde bir karmaşanın yaşandığını hatırlatan Tanrıverdi, şunları söyledi: “Şu anda sözleşmeli, mevsimlik işçi, kadrolu gibi pozisyonlar bulunuyor. Bunlar arasında farklar olması sebebiyle tepkiler oluyor. Yapılan çalışmada kadrolu-kadrosuz ayrımı ortadan kalkacağı için sorunlar da çözülmüş olacak.” Tanrıverdi, söz konusu çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, “Yasa bu döneme yetişecek. Sayın Başbakanımızın da bizzat bu konunun çıkması için istekleri var” diye konuştu. Sözleşmeli personelin kadro isteklerinin kendilerine ulaştığını kaydeden Tanrıverdi, şu açıklamayı yaptı: “Mevcut sistem ile sözleşmelilerin kadroya geçmesinin imkanı yok. O yüzden bu yasa çalışmasının bitmesi gerekiyor. Bu çalışma bittikten sonra sorunlar çözülecek.”


4/B'Lİ HAKKINDA HANGİ MEVZUAT UYGULANIR?

4/B'li olarak çalışan personel hakkında uygulanan temel mevzuat 1978 tarihli bir Bakanlar Kurulu Kararıdır. Personel alım yöntemininden yıllık izne, doğum izninden aylıksız izne değin bir çok konuda bu mevzuata bakılmaktadır. Bu bakanlar kurulu kararını görmek için tıklayınız.

4/B ALIMLARI KPSS KAPSAMINDAKİ BİR YERLEŞTİRME DEĞİLDİR

KPSS yerleştirmelerinin dayanağı "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"tir. Bu yönetmelik kapsamında sadece memur ve 399'a tabi sözleşmeli personel alımı yapılmaktadır. Yönetmelikte yer alan tüm hüküm ve sınırlamalar sadece bu iki statüde yapılan alımlar için geçerlidir.

4/B'li personel alımı, KPSS kapsamında yapılan bir alım değildir. Kamu kurumları objektif bir şekilde personel alım sürecini tamamlayabilmek amacıyla, ÖSYM aracılığı ile yerleştirme yoluna başvurmaktadır.

İKİ DEFA YERLEŞEMEME KURALI 4/B'LİDE UYGULANIR MI?

KPSS'de iki defa yerleşememe kuralı bulunmaktadır. Bu şu demektir: Yerleştirmelerine esas olan KPSS puanıyla bir kadro veya pozisyona yerleşen aday aynı puanla bir daha yerleştirme işlemlerine katılamamaktadır.

Ancak, 4/B'li personel alımı, KPSS kapsamındaki bir tercih işlemi olmadığı için, bu kuralın dışındadır. Bu nedenle 4/B'li olarak yerleşen bir aday daha sonra yeniden 4/B'li veya memur veya 399'a tabi sözleşmeli pozisyonların yer aldığı alımlara başvurabilirler.

4/B'Lİ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ MEMURLUĞA NASIL GEÇER?

Bilindiği üzere memur olarak çalışan bir kişi KPSS ile yerleştiği bir kadroya istifa edip geçememektedir. Zira, 657 sayılı Kanunda, istifa eden memurun belirli bir süre yeniden memur olarak çalışamayacağı belirtilmiştir. Sınırlama bundan kaynaklanmaktadır.

4/B'lide ise bu yönde bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle, 4/B'li olarak çalışırken yerleştirmeler ile;
1- Memurluğa,
2- 399'a tabi sözleşmeli pozisyona,
3- 4/B'li bir başka göreve,
4- İşçiliğe,

atanmaya hak kazanan kişi görevini bırakarak yani istifa ederek yeni görev yerine başlayabilir.

4/B'Lİ OLARAK ÇALIŞMANIN ZORLUKLARI NELERDİR?

Herşeyden önce şu hususu belirtmek gerekmektedir:

1- Askerlik sonrasında göreve başlayamamaktadırlar. Bu konu hala çözümlenememiştir.

2- Kurum içi nakle izin veren kurumlar bulunmaktadır, izin vermeler bulunmaktadır. MEB, 4/B'li personeline kurum içi nakil imkanı tanırken diğer kurumlar bu imkanı hala tanıyamamıştır.

3- 4/B'li personelin kurumlar arası nakli ise hali hazırdaki mevzuata göre mümkün değildir. Bu nedenle başka bir kuruma geçmeyi düşünen adayların hiç 4/B'li olmaması gerekmektedir. Başka kurum ne anlama gelmektedir? başlıklı dosyamız için

Öğretmenler bağlamında, 4/B'li personelin kadrolu çalışanlardan farklarını anlatan geniş açıklama için ;

Sözleşmeli Öğretmen - Kadrolu Öğretmen Arasındaki Farklar
kalemMilli Eğitim Bakanlığı, bu ay içerisinde 10 bini kadrolu olmak üzere 20 bin öğretmen ataması yapacaktır. Atanacak kadroların bir kısmı sözleşmeli olduğu için, başvuru yapacak adaylara yol göstermesi amacıyla, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasındaki belli başlı farkları içeren 26 maddelik bir dosya yayımlıyoruz. .
6 Ağustos 2007 10:24

ARADAKİ FARKLAR

1- Sözleşmeli öğretmenin Özür Durumu hariç il içi ve il dışı tayin hakkı yoktur. Kadrolulara bu hak tanınmaktadır.

2- Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Kadrolularda böyle bir kesinti söz konusu değildir. Haftada 15 saat ek dersi olan göreve yeni başlamış bir kadrolu öğretmen, 15 saat ek dersi olan 25 senelik bir sözleşmeli öğretmenden ek derslerdeki SSK kesintisi sebebi ile toplamda daha fazla maaş almaktadır.

3- Sözleşmeli öğretmenler idareci ve ya müfettiş olamazlar. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme ve mevzuat yoktur. Kadroluların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur.

4- Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet puanları yoktur. Bu sebeple 1 yıl ya da 20 yıl çalışmış olmalarının bir önemi yoktur.

5- Sözleşmeli öğretmenlerin batıdaki okulların norm kadrolarını doldurdukları iddia edilmektedir. Oysaki çoğu genelde 3. hizmet bölgesinde olduğu gibi batıdakiler de ilçelerin en ücra okullarında görevlendirilmektedirler.

6- Sözleşmeli öğretmenlerin Eş, çocuk, doğum yardımları yoktur. Fakat tüm bu haklar kadrolulara tanınmaktadır.

7- Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları her ilde farklılık göstermektedir. Bu konuda bir bütünlük sağlanamamıştır.

8- Bazı illerde maaşlar sözleşmede yer aldığı gibi her ayın 15 inde yatmamaktadır. Ayın 23 ünü ve 24 ünü bulmaktadır.

9- Sözleşmelilere özür durumundan yapılan il dışı yer değiştirmelerde YOLLUK dahi verilmemektedir. Oysa bu hak kadrolulara tanınmaktadır.

10- Sözleşmeli öğretmenlik hiçbir zemin hazırlanmadan, özlük hakları vb. hiçbir plan program yapılmadan, yönerge dahi hazırlanmadan hayata geçirilmiş ve sözleşmeli öğretmenler bu sebeple birçok sorunla ve de belirsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır.

11- Sözleşmeli öğretmeler de kadroluların almış oldukları Temel ve Hazırlayıcı eğitim kurslarını almalarına rağmen, kadroluların stajyerliği kalkarken, asalete geçerken bu eğitim sözleşmelilere Mesleki Eğitim adı altında verilmektedir. Herhangi bir şekilde asalete geçme söz konusu değildir.

12- Kadrolularda kıdem ve kademe ilerleme varken, sözleşmelilerde göreve yeni başlayanla 25 senelik bir sözleşmeli öğretmen aynı maaşı alacaktır.

13- Milli Eğitim Müdürleri, Yardımcıları, Şube müdürleri, Okul müdürleri ve hatta Bakanlık çalışanları dahi Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili bir bilgiye sahip değillerdir. Her ilde ve her kurumda farklı uygulamalar söz konusudur.

14- Sözleşmeli öğretmenler hakları olan konularda dahi idarecilerin bilgi eksikliğinden ötürü akla gelmedik onlarca sorunla ve problemle karşı karşıya kalmaktadır.

15- Milli eğitim müdürü ve okula gelen müfettişlerden "bakın siz sözleşmelisiniz" diye başlayan sözlerle devamlı tehdit edilmektedirler.

16- Sözleşmeli öğretmen geleceğini göremediğinden gönül rahatlığı ile aile kuramamakta, bankalardan kredi kullanamamakta ve hatta sözleşmeli öğretmenlere kız dahi verilmemektedir.

17- Sözleşmeli öğretmenler Kutsal ve Onurlu bir meslek olduğu halde göğsünü gere gere “ÖĞRETMENİM” diyememektedir. Bakanlık tarafından üvey evlat muamelesi görmektedir. İkinci sınıf insan muamelesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

18- Sözleşmeli öğretmenler görevli oldukları okullarda öğrencileri tarafından “ Öğretmenim siz sözleşmeli misiniz? Siz geçici misiniz?” gibi sorularla rencide olmakta ve bu sorulara cevap vermekte zorluk çekmektedirler.

19- Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani Sigorta dâhil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Uzun süreli sözleşme yapılmamaktadır.

20- Bazı illerde öğretmenlere dağıtılan banka promosyonları kadrolu öğretmenlere dağıtılıp sözleşmeli öğretmenler bu hakkın dışında bırakılmaktadırlar.

21- Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığından, Bakanlık ödenek sıkıntıyla karşılaştığında, personel sayısında tasarrufa gitmeyeceğinin garantisi yoktur.

22- Sözleşme metnimizin 13. maddesinin C bendi; (Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir). Bu madde ile Bakanlığın bu konudaki ciddiyeti, niyeti ve sözleşmeli öğretmenliğe yaklaşımı gözler önüne serilmektedir. Fakat bu maddeye yapılan hukuki itiraz neticesinde Danıştay tarafından bu maddenin yürütmesi durdurulmuştur.

23- Sözleşmemizin 13. maddesinin D bendi; Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir. Bu Madde halen yasal olarak yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.

24- Sözleşmemizin 13. maddesini Ğ bendi; Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir. Bu madde halen yürürlüğünü korumaktadır. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.

25- Sözleşmemizin 17. maddesi; İş bu sözleşme ……/…/….tarihinden …/…./….. tarihine kadar geçerlidir. Yani her yıl sonunda görevimiz resmi olarak sona ermektedir.

26- Sözleşmeli öğretmenler kadrolular gibi asker öğretmen olarak askerliklerini yapamamaktadırlar. Burada da bir ayrımcılık ve haksızlık söz konusudur.

27- MEB yurtdışı öğretmen görevlendirmelerinde şart olarak "Milli Eğitim Bakanlığında en az 5 yıl (kadrolu) çalışmış olma” yı öne sürmektedir. Yani sözleşmeli olarak MEB’de 20 yıl çalışmak dahi MEB' in yurtdışı öğretmen görevlendirmelerine başvuru hakkını bizlere kazandırmamaktadır.

Buradan Sayın Eski Bakanımız Hüseyin ÇELİK' e bir kez daha sesleniyorum. Her fırsatta sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmen arasında fark olmadığını dile getiriyorsunuz. Bu yazdıklarımdan sonra da bu görüşünüzü savunmaya devam edecek misiniz? Ya önünüze konulan belgeleri okumadan imzalıyorsunuz ya da personeliniz size doğru bilgi vermiyor. İşte gerçekler.

Milli Eğitim Yeni Bakanımız da bu sorunlarımızı çözmekte umarım duyarlı davranır. İki çözüm yolu var. Birincisi tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, İkincisi de sözleşmelilere iş güvencesi sağlanarak ve kadrolularla (sözde değil özde) aynı haklara tabi tutularak bu farklı uygulamaların, ikiliğin ortadan kaldırılması.

Yorum: İkinci çözüm yoluna gidildiğinde sözleşmeli öğretmenle kadrolu öğretmen aynı haklara sahip olacaksa, isim olarak bu farkı ortaya koymanın ve sınıf ayrımı yapmanın anlamı nedir? Velilerin aklında soru işareti bırakmanın anlamı nedir?

Saygılar sunarım...


Maaşların döner sermayeden ödendiği, ve 657 sayılı kanunun 4/b bendine göre istihdam edilen personellerdir. memurlar için öngörülen tüm maddi haklardan yararlana bilirler, ancak tayin hakları yoktur. sadece becayiş ile yer değiştire bilirler. sosyal güvenlik kurumları ssk dır. döner+nöbet parası+maaş alırlar. genelde döner sermayesi iyi olan büyük hastanelerde çalışırlar.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Sağlık Bakanlığı adına hareket eden ................................ ile ................................. unvanlı pozisyonda istihdam edilecek ................................ arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ......................................., "personel" deyimi ........................................ isimli sözleşmeli personeli tanımlamaktadır.

Madde 1- Personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmaya, mesleki ve etik kurallar ile ilkelere uymayı ve hasta haklarına saygı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

Madde 2- Personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun izni olmadan açıklayamaz. Personel, sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

Madde 3- Personelin çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez.

Madde 4- Personele, sözleşme süresince yapacağı hizmetine karşılık ilgili kurumun döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere her ay brüt (......................) YTL ücret ödenir. Ödeneler her ay peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

Ayrıca personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde ek ödeme yapılabilir.

Madde 5- Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 6- Personel, sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Madde 7- Personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

Madde 8- Personelin izin hakları;

a) Yıllık izin: 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullandırılır.

b) Hastalık izni: Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş görememezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür.

c) Mazeret izni: Personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazaret izni verilir.

d) Doğum izni: Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

e) Süt izni: Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Madde 9- Sözleşmenin feshi:

a) Personelin, bu sözleşmeye veya 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a aykırı davranışı tespit edildiğinde, bu durumu Kurumca personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

b) Personelin sözleşme akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlardan birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.

c) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer.

d) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

e) Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, aylıktan kesme cezasını fiil veya hallerin üç defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya hallerin iki defa, devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmesi feshedilir.

Madde 10- İlgili herhangi bir sebeple, sözleşme yaptığı kurum dışında görev yapma talebinde bulunamaz.

Kurumun döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan ve döner sermaye geliri uygun olan başka bir kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak Kurumun vizeli boş pozisyonunun olması, çalıştığı kurumun amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum amirinin uygun görüşü ve İl Sağlık Müdürünün onayı gerekmektedir.

Bu işlem gerçekleştikten sonra durum Bakanlığa bildirilir. Bu durumda personel, 24 saat içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır.

Personel ile yeni kurumda yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğinde kabul edilir.

Madde 11- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga vergisi hariç) Kurumca karşılanır.

Madde 12- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ................ mahkemelerince çözümlenir.

Madde 13- İş bu sözleşme .... tarihinden ............ tarihine kadar geçerlidir.

Madde 14- Bu sözleşme, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.Maliyenin Maaş Cetveli İle Aldığınız Maaş Neden Farklı?

özel haber beyaz2008 yılı toplu görüşmeleri sonrasında memurların ne kadar maaş alacakları yine Anadolu Ajansı tarafından haberleştirildi. Anadolu ajansına bu bilgiler Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilmişti. Ancak haberin yayımlandığı günden bu yana, çok sayıda ziyaretçimiz, açıklanan miktarda maaş almadığını belirtmektedir. Bu nedenle Maliye'nin AA'ya verdiği maaş cetveli ile alınan maaş arasındaki farkın nereden kaynaklanabileceğine ilişkin bir açıklama yayımlıyoruz.

Çok sayıda maaş kaleminin olması, son ek ödeme ile bu maaş kalemleri arasına yeni bir unsur daha eklenmesi ve Maliye Bakanlığının AA'ya verdiği zamlı maaşlara ilişkin cetvellerde ısrarla, evli eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi memurları baz alması nedeniyle sürekli tartışma yaşanmaktadır.

Aşağıda bu konuya ilişkin olarak, üç başlıkta açıklama yapılmıştır.

Maliye Bakanlığının AA'ya verdiği rakamlar

MEMURLAR ŞİMDİKİ MAAŞ OCAK MAAŞI TEMMUZ MAAŞI
Müsteşar 1/4 4.180 4.347 4.543
Genel Müdür 1/4 3.818 3.971 4.150
Şube Müd.üniversite 1/4 1.701 1.769 1.849
Memur 9/1 1.150 1.196 1.250
Memur 14/2 1.147 1.193 1.246
Hizmetli 13/3 1.118 1.163 1.215
Öğretmen 1/4 1.546 1.608 1.680
Öğretmen 9/1 1.334 1.387 1.449
İl valisi 1/4 4.756 4.946 5.169
Kaymakam 7/1 2.484 2.583 2.699
Başkomiser 3/1 2.012 2.093 2.187
Polis memuru 9/2 1.775 1.846 1.930
Uzman doktor 1/4 2.034 2.115 2.210
Doktor 8/3 1.717 1.785 1.866
Hemşire-Lise 12/3 1.299 1.351 1.412
Mühendis-Şantiye 1/4 2.087 2.171 2.268
Teknisyen-Büro 12/2 1.300 1.352 1.413
Profesör 1/4 3.276 3.407 3.561
Araştırma görevlisi 7/1 1.552 1.614 1.687
Avukat 1/4 2.171 2.258 2.359

FARK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Durumları yukarıdaki unvan ve derece ile uyumlu olan memur arkadaşlar, belirtilen tutarlarda maaş almadıklarını belirtmektedirler. Bunun nedenleri şu şekildedir:

1- AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Yukarıda yer alan maaşlar evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi memur baz alınarak düzenlenmiştir. Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan haberde bu detay yer almaktadır.

Çalışmayan eş için alınan aile yardımı ödeneği 77 YTL'dir. (1500*Maaş Katsayısı)

Bir çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği 250*maaş katsayısı tutarındadır. İki çocuk için bu tutar YTL olarak, 25 YTL'dir. Ancak 0-6 yaş grubundaki çocuklar için bu miktar iki kat ödenmektedir. Dolaysıyla Maliye'nin verdiği rakamlarda muhtemelen çocuk yardımı 50 YTL olarak yansıtılmıştır.

Bu çerçevede, bekar olanların veya çocuk sayısı farklı olanların, durumlarını buna göre değerlendirmesi gerekmektedir.

2- EK TAZMİNAT

Bir diğer farklılık ise teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin ek tazminatına ilişkindir. Teknik ve sağlık personeli çalıştığı hizmet bölgesine göre farklı ek tazminat almaktadır. Bu hizmet bölgelerinin neler olduğu 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer almaktadır. Örneğin 4. derecedeki bir mühendisin özel hizmet tazminat oranı yüzde 160 iken, bu kişi 1. bölgede çalışıyorsa yüzde 5, ikinci bölgeye dahil bir ilde çalışıyorsa yüzde 15, 3. bölgeye dahil bir ilde çalışıyorsa yüzde, 4. bölgeye dahil bir ilde çalışıyorsa yüzde 19, beşinci bölgeye dahil bir ilde çalışıyorsa yüzde 23, altıncı bölgeye dahil bir ilde çalışıyorsa yüzde 28, 7. bölgeye dahil bir ilde çalışıyorsa yüzde 35 oranında ek tazminat alır.

Peki bu ne demektir?

Tazminat oranları en yüksek devlet memuru aylığı ile çarpılmaktadır. En yüksek devlet memuru aylığı [(Gösterge+ek gösterge)*Maaş katsayısı]ndan oluşur. Bu da (1500+8000)*0,051448= 488 YTL'dir.

Buna göre mühendis 1. bölgede çalıştığında 488*%5=24 YTL, 7. bölgede çalışıyorsa 488*%35=170 YTL ek tazminat alacaktır. Memurun çalıştığı bölgeye göre ek tazminat değişecektir. Maliye Bakanlığının AA'ya verdiği rakamlarda hangi bölgenin esas alındığını bilmiyoruz ancak farklılığın büyük bölümü çalışılan bölgeden, dolaysıyla ek tazminattan kaynaklanmaktadır.

3- KURUMSAL ÖDEMELER

Bir diğer neden ise kurumlar arası ödeme farklılıklarıdır. Kimi kurumda döner sermaye ödentisi yapılırken kimi kurumda ek tazminat adı altında farklı ödemeler yapılabilmektedir. Maliye Bakanlığının, bu farklılığı, hizmet sınıfları itibariyle hangi düzeyde maaşlara yansıttığı, AA'ya verilen haberde belli olmamaktadır.

Maliye Bakanlığı maaşlarda yer alan aile yardımı ödeneği bilgisine ek olarak, AA'ya verdiği haberlerde bu detaya da dikkat çekmiş olsaydı, bu derece önemli bir sorun oluşmaz ve bazı memurlar "biz düşük maaş mı alıyoruz?" şaşkınlığı yaşamazdı.

Anadolu Ajansı ile muhatap olan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin bundan sonra daha dikkatli olmasını umut ediyoruz.

Memurlar.Net
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

6.6.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Son olarak 05/01/2008 tarihli Resmi Gazeteki değişiklikler elenmiştir.

MADDE 1- Genel Bütçeye dahil dairelerde, katma bütçeli idarelerde, döner sermayeli kuruluşlarda, belediyelerde, özel idarelerde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde (sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan kuruluşlara ait olanlar dahil) Özel Bütçeli idareler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda[1] sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında aşağıda belirtilen hükümler uygulanır.

Ek: 16.4.1982- 8/4566 K.) (Milli îstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında sözleşmeli çalıştırılanlar hariç.)

(Ek: 15.5.1986- 86/10682 K.) Teşkilat Kanunlarında özel hüküm bulunan kuruluşlar hakkında bu Esaslar uygulanmaz.

MADDE 2- Sözleşmeli personel; mevzuatına uygun olarak birinci maddede belirtilen kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir.

MADDE 3- (Değişik: 01.11.1989-89/13691 K.) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile, sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının onikide birinin toplamı ...................[2] lirayı geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestrasında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen .... (1) lira görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Başbakanın onayı ile artırılabilir.

(Ek: 05/01/2008 tarihli Resmi Gazete)Sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için birinci fıkrada belirtilen tavan ücretin iki katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir."

(Ek:03/08/2005-2005/9245 K.) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri, (Ek: 05/06/2006-2006/10557 K.) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri üçüncü fıkra hükmü dışındadır.

(Mülga: 6.1.1989 - 89/13691 .K.)

(Değişik:3.5.1982- 8/4686 .K.) Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen aynı menfaatler, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır.

(Değişik: 3.5.1982-8/4686 .K.) Bu Madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

MADDE 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah miktarını açmamak üzere sözleşmelerde belirtilir.

(Ek: 24/04/2007-2007/12061) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.

MADDE 5- (Değişik: 9.2.1979 - 7/17150 K.)

"Sözleşme süreleri Bütçe Yılı ile sınırlıdır. Ancak zorunlu durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla iki yıla kadar sözleşme yapılabilir.

MADDE 6- İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

MADDE 7- (Değişik: 03/08/2005-2005/9245 K..)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Ek: 05/06/2006-2006/10557 K.) (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50'sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 8- (Değişik: 3.2.1982 -8/4250 K.)

Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)

MADDE 9- (Değişik: 9.2.1979 - 7/17150 K..)

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(Ek: 05/06/2006-2006/10557 K.) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez

(Ek:03/08/2005-2005/9245 K) .Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(Ek fıkra, 11.9.1990-90/902 K.)Sözleşmeli Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

(Ek: 24/04/2007-2007/12061) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

MADDE 10-Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

MADDE 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

MADDE 12- (Değişik: 9.2.1979 -7/17150 K.)

Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7 nci bendlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.

Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye'de herhangi bir tıp fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre onaylanmış bulunması zorunludur.

(Değişik: 6/12/1993-93/5097 K.) Özel Kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(Değişik: 30.6.1987 -87/11938 K.; Mülga: 6/12/1993-93/5097 K.)

MADDE 13- (Değişik: 9.2.1979-7/17150 K.)

Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır. (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir.)[3]

Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.

Bu karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar, çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. (Bu hükmün yürürlüğü Danıştay 12. Dairesinin 2008/285 sayılı esas nolu kararıyla durdurulmuştur.)

Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez. (Bu hükmün yürürlüğü Danıştay 12. Dairesinin 2008/285 sayılı esas nolu kararıyla durdurulmuştur.)

(Ek Fıkra: 3.2.1992- 8/4250 K.)

Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 14- (Değişik: 9.2.1979 -7/17150 K.)

657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin (...)[4] sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

MADDE 15- (Mülga:9.2.1979 -7/17150 K.)

MADDE 16- Birinci maddede belirtilen kuruluşlarda, bu karar hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlarda, Devlet Bütçe Uzmanları ile Devlet Personel Uzmanları her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

EK MADDE 1 –(Ek: 24/04/2007-2007/12061) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel, ayrıldıkları kurumlarında yeniden işe alınabilir. Ancak yeniden işe alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin fesih tarihi itibarıyla iş sonu tazminatını almamış bulunması,

b) Doğum izninin bitimini müteakip en geç bir yıl içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

c) Ayrıldığı kurumunda aynı unvanlı münhal pozisyonunun bulunması,

gerekmektedir.

İşe alınma talepleri, ilgili kurumlarca otuz gün içinde değerlendirilir ve gerekli şartları taşıyanlar yeniden işe alınabilirler. Sağlık Bakanlığınca, 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda istihdam edilmek üzere yeniden işe alınacak personelle yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Bu madde hükmüne göre tekrar işe alınma talebinde bulunanlardan, aynı unvanlı pozisyon için müracaat edenler arasında tarih itibarıyla önce müracaat edenin talebi öncelikle değerlendirilir. Aynı tarihte müracaat edenler arasında ise, aynı unvanlı pozisyon için müracaat edenlerin sayısının, münhal pozisyon sayısından fazla olması hâlinde; öncelik merkezi sınav sonucuna göre işe alınanlardan puanı yüksek olana, merkezi sınav sonucuna göre işe alınanın bulunmaması hâlinde ise sınavsız istihdam edilenlerden hizmet süresi fazla olana verilir.

Bu Esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel olarak çalışılmış olması, yeniden istihdam edilebilme açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav şartı

EK MADDE 2 – (28/06/2007 tarihli Resmi Gazete) Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) Danıştay'ın 14/12/2007 tarih ve 2007/4100 esas nolu kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.

Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlarda, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.

Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

GEÇİCÎ MADDE 1- Bu karar hükümleri yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulunca sözleşme ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan personel hakkında, sözleşme süreleri bitinceye kadar sözleşmelerinde bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu süre 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga:9.2.1979 -7/17150 K.)

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 26.12.2001/2001/3487 K.) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Avusturya’ya ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 1/1/2002 tarihinden itibaren 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euro kuru esas alınarak ödeme yapılır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a ilişkin olarak vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin sözleşme ücretlerinin, kazanılmış hak teşkil etmemek üzere 31/12/2003 tarihine kadar A.B.D. Doları olarak ödenmesine devam olunur. 1/1/2004 tarihinden itibaren, bu fıkra kapsamına giren sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin A.B.D. Doları olarak ödenmesine son verilir ve 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euro kuru esas alınarak ödeme yapılır. Bu hususlar personelin yıllık sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle ayrıca belirtilir.

GEÇİCİ MADDE 4- (Mülga: 05/01/2008 tarihli Resmi Gazete)

GEÇİCİ MADDE 5 –(Ek: 24/04/2007-2007/12061) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilenler; ayrıldıkları kurumlarında aynı unvanlı münhal pozisyon bulunması ve kurumun isteği hâlinde, öncelikle ayrıldığı görev yerinde, mezkur görev yerinde aynı unvanlı münhal pozisyon bulunmaması hâlinde ise ilgili kurumca diğer birimlerindeki aynı unvanlı münhal pozisyonda istihdam edilmek üzere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ayrıldıkları kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere işe alınabilirler. Bu madde hükümlerine göre öncelikli olarak işe almada ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek: 28/06/2007 tarihli R.G.) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 21/4/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.”

EK GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga:1.2.1980- 8/308 K.)

MADDE 17- Bu esaslar 28/6/1978 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Esasları Bakanlar Kurulu Yürütür

[1] "Özel Bütçeli idareler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda" ifadesi 19.2.1985 tarih ve 85/9154 sayılı B.K.K. ile eklenmiştir.

[2] Her sene Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştiğinden boş bırakılmıştır.

[3] (*) 2162 sayılı Kanun 2368 sayılı Kamın ile yürürlükten kaldırılmış olup bu Kanuna göre Kanuni çalışma saati sağlık personeli için haftada 45 saat, mesleklerini serbest icra edenler için 40 saattir.

[4] 31.12.1993 tarihli ve 93/5097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14’üncü maddenin 1’inci fıkrasında yer alan (5434 sayılı Kanunla eklenen 5’inci maddenin son fıkrasına göre emekli aylığı kesilmeksizin çalıştırılacak hekimler dahil) hükmü yürürlükten kalkmıştır.

[5] Burada geçen “2006” ibaresi 06/01/2007 tarihli ve 26395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04/1/2007 tarihli ve 11533 sayılı BKK ile “2007” olarak değiştirilmiştir.

1 SAYILI CETVEL

SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE ALINACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

AVUKAT (KISMİ ZAMANLI)

DİŞ TABİBİ

ECZACI

GEMİ ADAMI

KAPTAN

PİLOT

TABİP

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

UÇUŞ TEKNİSYENİ

UZMAN TABİP

2 SAYILI CETVEL

SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

DANS UZMANI

DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI

DENİZ TRAFİK KILAVUZU

DERİCİ

DİSPEÇ

DOKUMACI-ÖĞRETİCİ

EDİTÖR

FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ

FOTOĞRAFÇI

FRESK RESSAMI

HATTAT

HEYKELTRAŞ

IŞIKÇI

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

KALEMKAR

KAMERAMAN

KONSERVATOR

KOSTÜM KREATÖRÜ

KOSTÜMCÜ

KURŞUNCU

MİZANPAJCI

MÜCELLİT

MÜZİKÇİ

NOTA RESSAMI

SAZ SANATÇISI

SEDEFKAR

SENARİST

SERAMİKÇİ

TASARIMCI

TASHİHÇİ

TAŞ İŞLEYİCİ

TONMAİSTER

VİTRAY USTASI

YAPIMCI

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

YAZMA ESER UZMANI

YÖNETMEN

Memurlar.NetYENİ BİR MEMUR ALIMININ NE ZAMAN YAPILACAĞINI SANKİ BÜYÜK BİR SIR GİBİ KİMSE BİLMİYOR.

HALBUKİ BUNU HİÇ SAKLAMAYA GEREK YOK. ÖNÜMÜZDEKİ BİR YIL İÇİNDEKİ YENİ MEMUR ALIM TARİHLERİ ÇOK RAHAT AÇIKLANABİLİR.

NASIL KPSS SINAV TARİHLERİ ŞİMDİDEN BELLİ İSE BU KONUDA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR.

2 milyonu aşkın aday KPSS sınavlarına giriyor. Gönül isterdiki ülkemizin kamu yönetimine yön veren bürokratlarının, bu adaylara doğru ve güzel bir rehberlik hizmeti sunabilmeleriydi. 2007 yılı içerisinde hangi aylarda, kaç defa memur alımı yapılacağını planlamak ve bunu duyurmak zor bir şey olmasa gerek... Yine 2007 yılı içerisinde kaç öğretmen alınacağını ve bunun dönemlerini planlamanın, bu planlamayı adaylara açıklayarak adayların hayatlarını bu doğrultuda yönlendirmelerini sağlamanın da zor bir tarafı yok aslında.

Tarafıma maille birçok kimse ne zaman yeni bir memur alımı yapılacağına dair soru soruyorlar. Zira insanlar buna göre askere gidecek, buna göre özel sektöre girecek veya buna göre hayata bir yön verecekler.

Ancak, bu bilinmesine rağmen hiçbir bürokratın, bu soruları sona erdirmek gibi bir isteği bulunmamaktadır. Bunun da en büyük nedeni ülkemiz kamu yönetiminin objektif kıstaslara göre değil subjektif kıstaslara göre yönetilmesidir.

Binlerce aday soruyor: 10 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman olacak? Bu soruyu cevaplamanın veya buna dair bir süreç bilgisi vermenin hiçbir zor tarafı bulunmamaktadır. MEB Personel Genel Müdürlüğ, atamaların yeni yapıldığını, göreve başlayıp başlamama bilgilerini Ekim ayı başında alabileceğini, bu bilgi sonrasında planlamanın Ekim ayı sonunda yapılacağını ve ilana Kasım ayı başında çıkılabileceğini açıklaması çok zor değildir. Ancak bu yapılmamaktadır.

Aynı durum KPSS yerleştirmeleri için de geçerlidir. Memur alımlarının dönemleri ne zamandır? Bu yıl yeni bir alım yapılacak mıdır?

Bu soruların cevapları şeffaf bir yönetim olmanın olmazsa olmazlarındandır.

Ülkemiz bürokratlarının, büyük ihtiyaç hissedilen bu sorunu çözmelerini ve planlamaya dair bir kamu personel alım politikasını yürütebilmelerini, tüm adaylar gibi bizler de ümit ediyoruz.

İnsanlara yeni memur alımı şu tarihte olacak demek hiçte zor birşey değil. Çünkü kamunun ihtiyacı zaten belli. Alım yapılacak kadrolar için "şu tarihte alacağız" açıklaması hiçte zor bişey değil.

Bu konuda memurlar.net sitesinde de bir yazı çıkmıştır. İnşallah memur alım tarihleri de bir takvime bağlanır. İşsizliğin çok yoğun olduğu ülkemizde yeni iş sahalarının açılması en önemli konu. Yeni iş sahaları açılınca memurluğa talep azalacak ve bu konu siyasilere iletilen bir istek olmayacaktır. Siyasilere bu konuda istek gelmeyince memur alım periyotlarıda rahatça açıklanabilir.


OTOMOBİL PİYASASINDA FİATLAR NASIL? İNDİRİMLER VE KAMPANYALAR NE ALEMDE? BU KONUDA BİLGİ VEREN DETAYLI BİR YAZI...

Otomobil Piyasasında yaşanan küçük daralmayı aşmak isteyen otomobil firmaları, cazip kampanyalarla alıcıların karşısına çıkıyor. Firmalar, bazı modellerde yaklaşık 4 bin YTL’ye kadar indirim yaparken, bazıları ise 40 bin euroya kadar sıfır faizli kredi veriyor.

Otomobil firmaları indirimlerine Ramazan ayında hız verdi. Otomobil satışlarında son 2 ayda yaşanan küçük daralmayı aşmak isteyen otomobil firmaları, cazip kampanyalarla tüketicinin karşısına çıkıyor. Öyle ki bu ayda otomobil alanlar, 18 aya kadar yüzde 0 faiz ya da 3 bin 850 YTL’yi bulan indirimlerle hayallerindeki otomobillere kavuşabiliyor. Temmuz ayında 2009 modelleri de pazara sunan otomobil firmaları, ellerindeki 2008 model araçları da düzenledikleri kampanyalarla bitirmeye çalışıyorlar.

FİYATLAR YILBAŞINA GERİLEDİ

Firmaların düzenlediği cazip kampanyalar nedeniyle otomobil fiyatları yılbaşı seviyesine geriledi. Bazı modellerde gerçekleştirilen 4 bin YTL’ye varan indirim sayesinde fiyatlar yılbaşı seviyesine inmesi ile firma yetkilileri, vatandaşlar için “otomobil almanın tam zamanı” uyarısı yaptı. 2009 model yılı ile birlikte otomobil fiyatlarını ortalama 2-3 bin YTL artıran firmalar, bu araçlara sahip olmak isteyen vatandaşları dikkate alarak kampanyalarla bu farkı kendi ceplerinden vermeye başladı.

Chrysler: Amerikalı şirket Jeep Grand Cherokee, Commander ve Chrysler 300C modelleri için Ramazan ayı boyunca 40 bin euroya kadar 18 ay vadeli yüzde 0 faizli ödeme imkanı sunuyor.

KIA’LAR 2007 YILINDAN DA UCUZ

Kia: Koreli üretici Rio’da 2 bin ve Cerato’da ise 2 bin 500 YTL özel takas desteği sunuyor. Böylece 2009 model Rio ve Cerato’lar, 2008 yılında olduğundan daha uygun fiyat etiketiyle tüketiciyle buluşuyor.

Nissan: Note dizel 29 bin 990 YTL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 4X4’lerden X-Trail’de 71 bin 990 YTL’den başlayan fiyatlar, Qashqai 2.0 dci 4x4 Tekna Executive A/T modelinde ise Panoramik cam tavan opsiyonu sunuluyor.

Peugeot: Marka, Peugeot 407 ve 407 SW’da 3 bin 850 YTL’ye varan model yılı indirimi uyuluyor.

CLIO HB 23 BİN YTL

Renault: Clio HB 1.2 23 bin 200, Megane 1.4 16V ise 26 bin 700 YTL’den satılacak.

Skoda: Çek marka Octavia Tour’u eylül ayı boyunca 3 bin 680 YTL indirim ile 28 bin 950 YTL’ye satıyor.

Toyota: 2009 model Toyota Yaris 25 bin 950, Auris 35 bin 400, Corolla ise 35 bin 350 YTL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ayrıca markanın 4X4 modeli RAV4 67 bin 650’den satılacak.

Ford Otosan Pazarlama Müdürü Serhan Turfan, satışlara destek olmak için kampanyalara devam ettiklerini söyledi. Turfan, “Kampanyamız kapsamında Fiesta 24 bin 640, Focus 32 bin 800 ve Mondeo’yu ise 43 bin 690 YTL’den başlayan fiyatlarla sunuyoruz. Ayrıca FordFinans ile C-MAX ve Mondeo araçlarımızda 10 bin YTL için 12 ay yüzde 0.99 faiz uyguluyoruz” dedi.

Otomobildeki indirim kampanyalarını duyurmaya devam edelim :

2008 model araçların stokta birikmesi üzerine Ramazan’a özel indirimler başladı

Otomotiv şirketleri pazarı hareketlendirmek için Ramazan ayına özel kampanyalar hazırladı. Hangi şirket ne gibi indirimler sunuyor? Cevabı bu yazıda:

RENAULT, HYUNDAİ, FİAT, MERCEDES, NİSSAN VE DİĞER MODELLERDE NE GİBİ KAMPANYALAR VAR? İŞTE DETAYLAR :

Renault:

30 Eylül’e kadar sürecek kampanya 2008 model Clio HB 1.2 ve Megane Sedan 1.4 16V versiyonları için geçerli. Clio HB 1.2, 23 bin 200 YTL, Megane 1.4 16V 26 bin 700 YTL fiyatlarla satılıyor. Ayrıca yeni Laguna alanlara navigasyon sistemi hediye ediliyor.

Hyundai:

Eylül ayı boyunca satılan Tucson ve Santa Fe modellerinde, aksesuvar paketi (ön&arka tampon koruyucusu, yan basamaklar ve Thule-Olimpos araç üstü taşıma aparatı) hediye olarak veriliyor. 2008 model yılına ait binek araçlarda, 500 ile 2 bin YTL arasında, hafif ticari araçlar H100 Kamyonet’te 1.500 YTL ve H-1’de 1.000 YTL peşin alım indirimi uygulanıyor.

Fiat:

Ramazan boyunca Fiat’ın tüm ticari araçlarında 12 bin YTL kredi için yüzde 0 faiz oranı uygulanıyor. 2008 modellerde 4 bin 500 YTL’ye varan indirimler yapılıyor. Fiat showroomunu ziyaret edip, test sürüşü yapanlara Doblo Carioca kazanma şansı sunuluyor.

Mercedes:

2008 modellerde 4 bin YTL’ye varan indirim var. Vito Mixto, 18 ay taksit yüzde 0 faiz veya 640 YTL’den başlayan taksitlerle satılıyor. Mercedes Viano ise 66 bin YTL’den başlıyor.

Chrysler:

Jeep Grand Cherokee, Jeep Commander ve Chrysler 300 C için 40 bin euroya kadar 18 ay vadeli yüzde 0 faiz sunuluyor. Diğer tüm modeller için 30 aya kadar vadelerde ödeme şartları sağlanıyor.

Nissan:

Note’un dizel versiyonu 29 bin 990 YTL’den, Nissan’ın SUV modeli X-Trail 71 bin 990 YTL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Nissan, mevcut olan Qashqai 2.0 dci 4x4 Tekna Executive A/T modeline ek olarak, Qashqai 2.0 dci 4x4 Tekna Executive A/T Panoramik cam tavan versiyonunu da satışa sundu.

Chevrolet:

LPG dönüşümü programını 3 yıl veya 100.000 km kapsamında garanti ile sunan Chevrolet, “LPG dönüşüm kiti Chevrolet’den hediye” kampanyasına Eylül ayında da devam ediyor.

Ford:

Fiesta 24 bin 640 YTL’den, Focus 32 bin 800 YTL’den, Mondeo 43 bin 690 YTL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 2008 model yılı araçlara özel 3 bin YTL’ye varan indirim yapılıyor.

Opel:

Eylül’de Astra HB ve Sedan alanlar benzinli fiyatına dizel modellere sahip olacak. Astra HB CDTİ 32 bin 745 YTL’den, Astra Sedan CDTi 34 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satılmakta.

Daihatsu:

Markanın 4x4 modeli Terios 33 bin 990 YTL’den, Sirion 23 bin 490 YTL’den, Materia 28 bin 490 YTL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla satılıyor.

Kia:

2009 model Rio, 2 bin YTL ve Cerato 2 bin 500 YTL özel takas desteği ile satışa sunuluyor. K 2500 TCI ve K 2700 modellerine yüzde 0’dan başlayan faizle kredi olanakları sağlanıyor. Kampanyada vergi levhasını ibraz eden kişilere, satın alımlarda yüzde 2’lik bir indirim uygulanacak.

Suzuki:

Suzuki Otomobil Pazarlama ve Ticaret, Türkiye distribütörlüğünün 25’inci yılına özel olarak Grand Vitara’da fiyatları düşürdü. 2008 model Grand Vitara’lar 56 bin 150 YTL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuldu.

Citroen:

Baylas Otomotiv, C4 Sedan SX 1.6’yı 34 bin 915 YTL’den başlayan özel fiyatlarla satışa sundu. Citroen Finans, 12 ay için yüzde hiç faiz almadan 10 bin YTL kredi sağlıyor.

Sitemize yeni yazı 16 Eylül 2008 Salı günü eklenecektir. (08 Eylül 2008)ÇALIŞANLAR VE ADAYLARIN DİKKATİNE: MEMURLAR İLE KİTLERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARASINDAKİ FARK
20.07.2007Bu yazı hem KPSS adayları hem KİT lere geçmek isteyen kamu çalışanları için önem arz etmektedir. KİT lerdeki personel rejimi normal kamu kurumlarından farklılıklar arz etmektedir. KİT lerdeki personel 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye tabi olarak istihdam edilmektedir. KİT lerde istihdam edilen en büyük kategori sözleşmeli personeldir. Aşağıda sözleşmeli personel ile memurlar arasındaki farklar belirtilmeye çalışılmıştır.

MALİ OLARAK:

399 sayılı KHK na tabi sözleşmeli personelin ücretleri genel olarak memur olarak çalışanlardan daha yüksektir. Burada bir rakam belirtmek doğru olmamakla beraber örnek olması açısından 2006 yılına ilişkin bir tespiti iletmek gerekir. Bu tarih itibariyle KİT lerde En düşük ücretin 1.000 YTL civarında olduğunu belirtebiliriz. Oysa KİT lerin dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalıştırılmakta olanlara yapılan en düşük ücret 640 YTL civardır. Bunların dışında yine KİT lerdeki sözleşmeli personelin aldığı sicillerdeki başarı puanlarının yüksekliği ile bağlantılı olarak almakta oldukları ücretleri % 8 varan oranlarda artabilmektedir. Bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin de yararlanabilmesine karşılık Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından başarının elde edilme durumunda da KİT lerdeki sözleşmeli personelin ücretinin yine oransal olarak bir miktar artması mümkündür.

Bazı KİT lerde ise ücret yukarıda verilmiş olan ortalamanın da üzerindedir. Kendi içlerinde de ücret yapıları standart bir yapıya sahip değildir. Memurlar için bu imkanlar bulunmamakla beraber bazı kurumlarda çeşitli adlar altında ek ödeme kalemleri vardır. Fakat ortalamaya vurulduğu takdirde KİT ile memurlar arasındaki ücret farklarına dair burada yapılmış olan ifadelere vurgu yapılabilir.

SOSYAL İMKAN OLARAK:

KİT ler kendi bütçelerini kendileri hazırlayan ve daha çok üretime dönük olarak faaliyette bulunan icracı kuruluşlardır. Piyasa koşullarında daha yakın olarak faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle diğer kamu kurumlarından daha kolay olarak harcama yapabilmektedirler. Bu durumdan dolayıdır ki genel olarak bütün KİT lerin personelinin sahip olduğu sosyal imkanlar memurlarla kıyaslanmayacak derecede daha iyidir. Kurumların sahip oldukları donanım genel olarak daha iyidir . Lojmanlar görece daha fazladır. KİT lerin kamp, misafirhane gibi imkanları daha yüksektir. Hemen hemen bütün KİT lerde servis imkanı vardır. Oysa memurlar için bu tür imkanlar çoğu kez yoktur.

DİĞER KURUMLARA GEÇEBİLME OLANAĞI AÇISINDAN:

Bu imkan memurlar lehine olan bir durumdur. Memurlar, KİT lerin deki sözleşmeli personel pozisyonlarına yıl içerisindeki atanabilmekle beraber sözleşmeli personel için bu imkan yoktur. KİT lerdeki sözleşmeli personeller ancak başka bir KİT e atanabilir. Oysa memurlar hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş memur kadrolarına naklen atanabilirler hem KİT teki durumlarına uygun olan boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler. Bu açıdan kıyaslandığı takdirde memur olarak çalışmakta olanların çok geniş imkanlara sahip oldukları vurgulanabilir.

YÜKSELME DURUMU AÇISINDAN:

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki belli koşulları sağlayan kişilerin siyasi referansları da arkalarına almaları durumunda yükselmeleri kolaydır. Bunun dışında 1999 yılında yayınlanmış olan, bugünkü adıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” le müdür ve bu düzeye kadar olan görevlere atanabilmeye ilişkin aranan kriterler genel olarak belirtilmiştir. Her kurumda sahip olduğu görevlere yükselmede arayacağı kriterleri bu Genel Yönetmeliğe uygun olarak çıkarmış oldukları Yönetmelikle düzenlemiştir. Bu görevlere kadarki yükselmelerde idarecinin kendi yapısının yükselme imkanları açısından çok yüksek olduğu ifade edilebilir.

Bütün bunlara rağmen genel olarak memurların daha kolay ve fazla yükseldiğini belirtebiliriz. Bunun en büyük nedeni memurların hem diğer kurumlardaki memurluklara hem KİT lerde mevcut olan boş müdürlüklere, sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarının hukuken ve fiilen mümkün olmasıdır. Buna karşılık sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta olan kişilerin diğer kurumlardaki memurluklara atanmalarındaki kısıtlılık yükselmelerini de etkilemektedir.

KİT teki sözleşmeli personelin kendi içlerinde mevcut boş pozisyonlara atanarak yükselme imkanı vardır. Ayrıca yine her KİT te 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak da faaliyette bulunan kadrolara da belli kriterlere sahip olarak atanmaları suretiyle yükselme imkanları mevcuttur. KİT lerdeki memurluklar I sayılı Cetvelinde çalışmakta olup en düşük seviyeli unvan müdür yardımcısıdır. Sözleşmeli personelin bu kadrolara atanarak memur statüsüne geçmesi mümkündür.

ADAYLIK SÜRESİ:

Memurlar için adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Kurumlar bu süre içinde adayların asaletlerini onaylamak zorundadır. Bu sure içinde adaylık eğitimine tabi tutulur. Bu eğitimlerde başarısız olanın memuriyetle ilişkisi kesilir. Adaylıklarının onaylanmayarak memuriyetle ilişkisinin kesilmesi durumu çok işletilen bir durum olmadığı gibi buna binde bir rastlandığı da söylenebilir. Konuya ilişkin olmak üzere 657 sayılı DMK nun 55’inci maddesinde “ Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” Hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan KİT lerdeki sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar için bir adaylık suresinden bahsetmek mümkün değildir. Buna karşılık sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar için bir deneme süresinden bahsedilebilir. Sözleşmeli personelin deneme süresi altı aydır. Sözleşmeli personelin ilk sözleşmesi 6 ay için yapılır. Daha sonraki yıllıktır. Her yıl sözleşme otomatik olarak yenilenir. Unvanının değişmesi durumunda yeni bir sözleşme yapılır. Bunun dışında yapılmaz.

İZİN SÜRESİ:

Memurlar için izin süresi hizmeti 10 yıla kadar 20 daha sonraki yıllar için 30 gündür. Memur en fazla iki yıllık iznini bir arada kullanabilir. Sözleşmeli personelden de hizmeti 10 yıla kadar olanlara 20 gün daha sonraki yıllar için 30 gün olup , söz konusu izinlerin sonraki yıla devredilmesi mümkün değildir. Sözleşmeli personel izin süresini ait olduğu yıl kullanmalıdır

Konuyu düzenleyen 657 sayılı Kanunun 102 inci maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmüne 103 üncü maddesinde de “ Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” hükümlerine yer verilmiştir. 399 sayılı KHK nin 21 nci maddesinde, “Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.” Hükmüne yer verilmiştir.

GÜVENCE:

Memur olarak çalışmakta olanların mı yoksa sözleşmeli olarak çalışmakta olanların mı güvencelerinin daha yüksek olduğu tartışma götürmektedir. Aslında KİT ler deki sözleşmeli personelin sahip olduğu güvence memurun sahip olduğu iş güvencesi gibidir. Bu nedenle kesinlikle sözleşmeli personel memurdan daha az veya daha çok güvencelidir denemez. Sözleşmeli personelin koşullarını belirleyen mevzuat güvenceyi de sağlama almıştır. Adına sözleşmeli personel denmesi adaylarda bir tedirginlik yaratsa da buralardaki sözleşmeliliğin sahip olduğu güvence adına sözleşmeli personel denen diğer kategorilerden çok daha fazladır. Bu sebeple güvence açısından çok rahat edilmesi en doğru davranıştır.

TAYİN HAKKI AÇISINDAN:

399 sayılı KHK ye bağlı sözleşmeli personelin sahip olduğu güvencelerden yukarıda bahsedilmişti. Güvenceyi besleyen tayin hakkı da aynı memurların durumu gibidir. Kurum için de tayin hakları vardır. Özür(eş,sağlık gibi) durumuna dayalı olarak da tayinlerini talep edebilme hakları vardır. Teşkilatlarının olmadığı kurumlarda da diğer KİT lere geçebilme durumu da yine memurlarda olduğu gibi söz konusudur. Burada da bir çok defa referansla desteklenmesi gerekmektedir.

ASKERLİK DURUMU AÇISINDAN

399 sayılı KHK neye tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin diğer sözleşmeli personelden farklı olarak askerlik dönüşü işe başlama problemi yoktur. Aynı memurlarda olduğu gibi 399 sözleşmeli personelde askerlik süresince ücretsiz izinli sayılmakta, askerlik görevinin bitmesinin müteakip çalıştığı kuruma başvurabilmekte ve Kurumun da işe başlatma yükümlülüğü söz konusudur.
600 adet infaz ve koruma memuru alınacak


Adalet Bakanlığı resmi sitesinden kadrodan 565 adedi erkek, 35 adedi bayan olmak üzere toplam 600 adet infaz koruma memuru alacağını duyurdu.
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına
İnfaz ve Koruma Memuru Alım Sınav İlanı

1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri belirtilen 600 adet kadrodan 565 adedi erkek, 35 adedi bayan olmak üzere toplam 600 adet infaz ve koruma memurluğu kadrolarına merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının on katı kadar aday çağırılarak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
2. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınavda,
Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 (KPSS 2004) ve 17 Eylül 2006 (KPSS 2006) tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
I. Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,
b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak
c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,
d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

II.Özel Şartlar:

İnfaz ve Koruma Memurluğu Kadrolarına atanabilmek İçin;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,
c. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
ç.Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’den fazla, 17’den az olmamak,
f. Merkezi sınavda en az 70 puan almak.
3. Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.
Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
4. Başvuru tarihi: Başvurular 23 Temmuz 2008 Çarşamba günü başlayıp, 20 Ağustos 2008 Çarşamba mesai saati bitiminde sona erecektir.
5. Sınav yeri: Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları,
6. Boy ve kilo şartı ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesinin 5 inci bendinde belirtilen diğer şartları taşımayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
7. Sınav tarihi ve saati: Boy ve kilo ölçümü ile sözlü sınav 10 Eylül 2008 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
8. Başvuru için gerekli belgeler:
a. Başvuru yerinde verilecek EK- 1 başvuru formu,
b. Nüfus cüzdan fotokopisi,
c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,
d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
e. Adli sicil ve arşiv kaydı,
f. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
g. KPSS sınav sonuç belgesinin, verilmesi gerekmektedir
9. Açıktan atama suretiyle atama yapılacak infaz ve koruma memurluğu kadrolarının adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu bazındaki yerler ile kadrolarının tahsis edildiği ceza infaz kurumları ve bu ceza infaz kurumlarını tercih eden adayların müracaat edecekleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları ekli listede gösterilmiştir.

Kenan İPEK
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen Unvanlarda toplam 9 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanın ayrıntılı metni için tıklayınız Kaynak : http://www.ibu.gov.tr/


Memur Statüsünde Personel Alımı Yapan Kamu KurumlarıSon Başvuru TarihiTür
546 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Alım İlanı 23.09.2008
550 Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı 30.10.2008
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı 01.10.2008
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 06.10.2008
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 30.09.2008
Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.10.2008
Antalya Gazipaşa Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 07.10.2008
Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 26.09.2008
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 24.10.2008
Bilecik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Okutman,Araştırma Görevlesi Alım İlanı 03.10.2008
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi,Okutman Alım İlanı 06.10.2008
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 25.09.2008
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alım İlanı 26.09.2008
Dışişleri Bakanlığı Aday Haberleşme Teknik Personeli Sınav İlanı 17.10.2008
Diyarbakır İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 24.09.2008
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 27.09.2008
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel İlanı 04.10.2008
Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 30.09.2008
Erciyeş Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 24.09.2008
Erzincan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 30.09.2008
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi,Okutman ve Uzman Alım İlanı 24.09.2008
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 30.09.2008
Gaziantep Üniversitesi Akademik Personel İlanı 27.09.2008
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi Alım İlanı 06.10.2008
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.10.2008
Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınav İlanı 26.09.2008
Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Okutman Alım İlanı 06.10.2008
Gümrük Müsteşarlığı 4-B Çözümleyici Alım İlanı 17.10.2008
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 03.10.2008
Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 27.09.2008
Harran Üniversitesi Akademik Personel İlanı 23.09.2008
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alım İlanı 22.09.2008
Hazine Müsteşarlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınav İlanı 22.09.2008
Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Uzman Alım İlanı 06.10.2008
İstanbul, İzmir ve Antalya Devlet Senfoni Orkestralarına Stajyer Sanatçı Alımı İlanı 26.09.2008
Jandarma Genel Komt.Uzman Erbaş Alımı 22.09.2008
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 29.09.2008
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 06.10.2008
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı tarihsiz
MEB Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 06.10.2008
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Erkek İstihbarat Uzman Yardımcısı Sınav İlanı tarihsiz
Namık Kemal Üniversitesi Akademik Personel İlanı 02.10.2008
ODTÜ 4-B Personel Alım İlanı 04.10.2008
Ordu Gülaylı Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.09.2008
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı 01.10.2008
Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.10.2008
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 29.09.2008
SGK, 300 Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru Alım İlanı 06.10.2008
Siirt Eruh Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 09.10.2008
Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Alım İlanı 29.09.2008
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 10.10.2008
Tokat Üzümören Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 26.09.2008
TPAO Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 24.09.2008
TRT Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı 06.10.2008
TRT Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 13.10.2008
Türk Patent Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı 23.09.2008
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 03.10.2008
Zonguldak Çaycuma Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 26.09.2008
Zonguldak Kaarelmas Üniversitesi Okutman Alım İlanı 06.10.2008


Afyonkarahisar Karacaahmet Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanı
Amasya Taşova Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri İptal İlanı
Antalya Çıplaklı Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanı
Kırşehir Köseli Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanı
Kütahya Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
Malatya Dilek Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İptal İlanı
Manisa Alaşehir Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru Alım İlanı
Nevşehir Kozaklı Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri İptal İlanı
Nevşehir Kozaklı Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanı
Ordu Gülyalı Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru Alım İlanı
Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanı
Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri İptal İlanı

Amasya Taşova Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri İptal İlanı
Antalya Gazipaşa Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanı
Malatya Dilek Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İptal İlanı
Ordu Gülyalı Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru Alım İlanı
Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri İptal İlanı
Siirt Eruh Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak Zabıta Memuru Alım İptal İlanı
Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanlığına İlk Defa Atanacak İtfaiye Eri Alım İlanıTRT (195) YENİ PERSONEL ALACAK

Makalenin orijinaline git


TRT, Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olmak kaydıyla çeşitli branşlarda toplam (195) yeni personel alımı yapacağını kendisine ait web sayfasında duyurdu.
Başvuru Tarihi ve Şekli
Başvurular 22 EYLÜL tarihinden itibaren TRT internet sayfasından yapılacaktır.

İLANA AİT DUYURU METNİNİ VE DETAYLI ŞARTLARI İNCELEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
TAPUYA 4 BİN MEMUR ALIMI

Makalenin orijinaline git

SAMANYOLU HABER in yazısına göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 4 bin memura ihtiyacı var.

Tapudaki memurlar 1-2 yıl sonra kaçıyor!..
Türkiye genelinde 4 bin tapu memuruna ihtiyaç var ama kimse istemiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, "Memurlar burayı sıçrama tahtası olarak kullanıyor. Bir iki sene duran kaçıyor" dedi.
Haziran ayında İstanbul'da özellikle gayrimüslim vatandaşlar başta olmak üzere yaşlı, kimsesiz ya da sahipsiz kişileri tespit edip, tehditle gayrimenkul tapularının devrini aldıkları ileri sürülen, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Beykoz Tapu Kadastro Müdürü'nün de adının karıştığı 'domuz bağı çetesi', dikkatlerin yeniden tapu müdürlüklerine çekilmesine neden oldu.
Yaşanan bu olaylar, özlük haklarının yeterli olmayışı ve maaş azlığı yüzünden tapu müdürlükleri tehlike sinyalleri vermeye başladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BÜYÜK ŞEHİR BOŞ
Kurumda 17 bin kişinin çalıştığını söyleyen Zeki Adlı, çalıştırmak için memur bulamadıklarını belirterek, "İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük yerlere müdür de bulamaz olduk. Anadolu'da çalışan herhangi bir memuru metropole gönderemiyoruz. Sadece ailevi durumları olanları bulabilirsek gönderebiliyoruz" açıklamasını yaptı. Nitelikli eleman azlığından yakınan Genel Müdür, KPSS'den tercih yapanların tapu müdürlüklerini sıçrama tahtası olarak kullandığını ileri sürdü.
RİSK ÇOK FAZLA
"Aldığımız bir sıfır eleman iki üç senede ancak yetişebiliyor. Risk unsuru çok fazla. Gelen insanlar ilk etapta bunu bilmiyor. Parası az riski fazla olduğunu görünce kaçmanın yoluna bakıyor. Bir iki yıl içinde kurum değiştiriyor" diyen Adlı, Tapu memuriyetinin tercih edilmemesinin en büyük sebebinin ücretin ve özlük haklarının yetersizliği olduğunun altını çizdi.
300’DEN FAZLA MÜDÜRLÜK MAKAMI BOŞ
Beykoz Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan olaydan etkilendiklerini söyleyen Adlı şöyle devam etti:
"Son zamanlarda yaşanan olaylar bizi olumsuz etkiledi. Biz de işi çok sıkı tutuyoruz. Sorumluluk da haddinden fazla. Tapuda yapılan işlemlerden dolayı eğer bir hata yapılır da zarar verilirse, bu zararı o işlemi yapan memurumuz ödemek zorunda. İşlemler, zaman aşımına tabi değil. Tapu çalışanların üzerinde bu kadar sorumluluk, bu kadar iş ve fazla mesai yükü var. Birinci derecedeki bir müdür bin 300 YTL alıyor... 4 bin memura acil ihtiyacımız var. Yönetici vasfında tapu sicil dairelerinde de 300 yüzden fazla boş müdürlük makamı var. Sınav açıyoruz ama müdür bulamıyoruz. İlk işe girme noktasında insanlar istekli ama sonra kaçıyorlar."
Osman ASİLTÜRK
BU HABERİN ORJİNAL METNİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
SABANCI HOLDİNG İŞ FIRSATLARI

Makalenin orijinaline git• Genel Başvuru

>> Kariyer basamaklarını sağlam ve hızlı adımlarla tırmanmanız için arkanızda büyük bir güç olmalı. Türkiye ve dünyaya yayılmış güçlü yapısı, faaliyet gösterdiği tüm alanlardaki önder rolü ile Sabancı Holding gücü bir 'tık' yakınınızda.
• Staj Başvurusu
>> Üniversite Öğrencileri için Staj Olanakları Topluluk şirketlerimizde üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere staj olanağı tanınmaktadır. Staj programlarımızda öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik bilgilerin uygulamalarını görmelerine yardımcı olmak ve iş yaşamı hakkında genel fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
NOT: Açılan sitede başvuru yapmak için üyelik istenmektedir.

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

BANKALARDA İŞ ARIYORUM


Makalenin orijinaline git

DENİZ BANK


>> Deniz Bank; Genel Müdürlük Direkt Satış Ekibi en az lise mezunu İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya ofislerinde Bireysel, İşletme ve Tarım Bankacılığının kredi, kredi kartları ürünleri ve POS satışında görevlendirilmek üzere takım arkadaşları alacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
>> 01.01.1981 ve sonrasında doğmuş olan, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli, tercihen (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen, seyahat engeli olmayan, ücret+prim sistemi ile çalışacak.
>> Şehir: Adana, Ankara, Antalya, İstanbul
>> DENİZ BANK'IN TÜM AÇIK İŞ POZİSYONLARINI GÖRMEK İÇİN BURAYA; BAŞVURU YAPMAK İÇİN İSE BURAYA TIKLAYINIZ...

CITIBANK

>> Cıtıbank; İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Konya ve tüm Türkiye genelinde çeşitli kategorilerde görevlendirmek üzere personel alımı yapacaktır.
>> İlgili kategorileri görmek ve başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ...

HSBC BANK

>> Hsbc Bank; İstanbul, Gaziantep ve tüm Türkiye genelinde çeşitli kategorilerde görevlendirmek üzere personel alımı yapacaktır.
>> >> İlgili kategorileri görmek ve başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ...
DİĞER FIRSATLAR:
İŞ BANKASI'NA BAŞVURU
ERDEM HOLDİNG'E BAŞVURU
BP PETROLE BAŞVURU
TÜRK HAVA YOLLARI'NA BAŞVURU

YARGITAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Makalenin orijinaline gitYARGITAY BAŞKANLIĞINCA 30 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.
Yargıtay Başkanlığınca büro personeli ( Veri girişi, kayıt tutma vb. büro hizmetlerini yerine getirecek nitelikte) olarak çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca önlisans ve lise mezunu 30 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) 2004-KPSS veya 2006-KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS puan grubundan en az 70 puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR

Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve hizmet gereğince, el ile dakikada yanlışsız ve okunaklı net 12 kelime, makine (daktilo) ile dakikada 30 kelime, bilgisayar ile 45 ve üstü kelime yazmak gerekmektedir.
BAŞVURU FORMU VE İSTENİLEN BELGELER

İnternet www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.
BAŞVURU YÖNTEMİ

Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 07.07.2008 tarihi saat 17.00’ye kadar şahsen Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar /ANKARA adresine yapacaklardır.
*
DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

ASELSAN İŞ BAŞVURU FORMU

Makalenin orijinaline git

Ülkemizin önde gelen elktronik sanayi kuruluşu ASELSAN'da çalışmak istermisiniz?

• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve ASELSAN’a bağlılıklarını ön planda tutmak,
• Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
• Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
• İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
ASELSAN’ı bugün bu noktaya getiren; şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, çalışanlarımızın kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarının sonucudur.
Adres:ASELSAN A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü
P.K. 101 Yenimahalle 06172, ANKARA
E-posta : personel@aselsan.com.tr
E-posta : mailto:staj@aselsan.com.tr
Faks : (312) 354 13 02 / (312) 354 26 69

ONLİNE BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ...

SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİP ALIMI

Makalenin orijinaline git


SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİP
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında bulunan cami ve mescitlerdeki din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) bendi uyarınca 1779 adet sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.
Başvuru için gerekli bilgiler burada...


23 bin açıktan atama izninin hangi kurumlara verildiği belli oldu
13 03 2008

Sample ImageDevlet Bakanı Murat Başesgioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarına bu yıl alınacak 23 bin yeni memurla ilgili kadro dağılımının yapıldığını, atama işlemlerinin de yakında başlamasının beklendiğini bildirdi.Başesgioğlu, bu yıl Haziran ve Eylül aylarında iki ayrı Kamu Personel Seçme Sınavı yapılacağını da ifade etti.

Devlet Bakanı Başesgioğlu, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda toplam 23 bin adet açıktan atama izninin verildiğini hatırlattı.

Mevzuat çerçevesinde öncelikle bu kadroların dağılımının yapılması gerektiğine işaret eden Başesgioğlu, “Mevzuatımız, bu konuda da Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına görev vermiş bulunmakta. İlgili iki Bakanın teklifi ve Sayın Başbakanın onayı ile kadro dağılımı gerçekleşiyor. Biz de şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 22 bin civarında açıktan atama iznini ilgili bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık” dedi.

Dağıtım işlemini, kurumların personel ihtiyaçları, Türkiye genelindeki dağılım ve diğer kıstasları dikkate alarak yaptıklarını kaydeden Başesgioğlu, şöyle devam etti:

“Bunlar içinde en çok Milli Eğitim Bakanlığımıza açıktan atama kadrosu verdik. Bu yıl 10 bin kadro ile en fazla açıktan atama Milli Eğitim Bakanlığımızca gerçekleştirilecek. Bunu 2 bin 500 kadro ile Adalet Bakanlığı izliyor. Diğer Bakanlık ve kurumlarımıza da bu şekilde dağıtım yaptık. Şimdi kurumlarımız, boş memur kadrolarına bu dağılım içinde, açıktan atama şeklinde memur alımında bulunacak.

Açıktan atama kadroları yakında kurumlara tebliğ edilecek. Kurumlarımız, bunu nasıl kullanacaklar?.. Bu personeli, Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olan memur adayları arasından seçmek suretiyle temin edecekler. Gerekirse kendileri de sınav açmak suretiyle veya başka kurumlardan nakil suretiyle buraları dolduracaklar. Dolayısıyla kamu kurumlarımız, bu yıl memur kadrolarına bu şekilde eleman takviyesi yapabilecek. İhtiyaçları gidermek için bunu biran önce yapmakta da fayda var. Zaten kurumlarımız da bunu biran önce yapar. Atamalar, yakında başlar.”

BOŞALAN KADROLARA DA MEMUR ALINACAK

Devlet Bakanı Başesgioğlu, kamu kuruluşlarının açıktan atamanın yanı sıra, 2007 yılı içinde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle boşalmış bulunan kadroların yüzde 50'si kadar ayrıca yeni memur alabileceklerini de ifade etti.

Başesgioğlu, “Diyelim ki, 2007 yılında istifa, emeklilik gibi nedenlerle 100 kadro boşalmışsa, kamu kurum ve kuruluşları, bu yıl 50 kadar kadroyu kendi inisiyatiflerini kullanarak, doldurabilecekler” açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE İSTİHDAM EDİLEBİLİR

Kamu kuruluşlarının sadece memur alımı yoluyla değil, sözleşmeli personel istihdam ederek de, personel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini vurgulayan Başesgioğlu, bu konuda da şunları söyledi:

“Sözleşmeli personel, memurlarla ilgili söylediğimiz sınırlar ve sayılar dışında kalan bir istihdam şeklidir. Kurumların kendi gösterecekleri ihtiyaçlar doğrultusunda, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından da izin almak suretiyle, açıklarını giderme yollarından birisi de sözleşmeli personeldir.

Kurumlarımız yine 4-b'ye göre personel istihdam edebilirler. 4-b'nin belli bir sayısı yok. Bir kurum, bu kapsamda personel istihdam etmek isterse, onun da kendine özgü bir yönetmeliği var. 4-b bilindiği gibi daha çok nitelikli personel için mevzuatımıza girmiş bir düzenleme. Bu tür personeli daha çok Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı çalıştırıyor.”

HAZİRAN VE EYLÜL'DE KPSS VAR

Devlet Bakanı Başesgioğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavının 2 yıl aradan sonra bu yıl Haziran ve Eylül aylarında tekrar yapılacağını da bildirdi.

28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava, 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarının katılacağını belirten Başesgioğlu, 21 Eylül'deki sınavda ise 2 yıllık yüksek okul ve lise mezunlarının yarışacağını kaydetti.

Daha önceki yıllarda yapılmış sınavların geçerliliğini koruduğuna işaret eden Başesgioğlu, “Yeni mezun çocuklarımız var. Sanırım 2 yıldır sınav açılmadı. 2 yıldır okullarımızdan mezun olan çocuklarımızın da bu hakka kavuşması lazım. Her ne kadar sınava girenlerin hepsi yerleştirilemiyor gibi bir şey var ama diğer yandan da yarışma imkanından onları da mahrum etmemek lazım” diye konuştu.

YENİ MEMUR SAYISI 38 BİNİ BULACAK

Bu arada, Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen yıl emeklilik, ölüm ve istifa gibi nedenlerle 30 bin civarında kadronun boşaldığını belirtti.

Yetkililer, 23 bin kişilik açıktan atamadan ayrı olarak, kuruluşların boşalan kadroların yerine de yüzde 50 sınırı ile 15 bin yeni memur alabileceğine dikkat çekti.

Açıktan atama ve boşalan kadrolara yapılacak atamalarla birlikte yıl sonuna kadar kamuda yeni istihdam edilecek memur sayısının 38 bine ulaşabileceği vurgulandı.

NEREYE, NE KADAR MEMUR ALINACAK?

Öte yandan açıktan ataması yapılacak 23 bin kadronun 18 bin 594'ü genel bütçeye dahil 44 ayrı kuruluşa tahsis edildi.

636 kadro, 18 ayrı özel bütçeli kuruluşa paylaştırılırken, 140 kişinin de sosyal güvenlik kuruluşları bünyesinde görev yapması kararlaştırıldı.

Kontenjanları daha sonra belirlenmek kaydıyla 3 bin yeni memur kadrosu da, YÖK, ÖSYM, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine verildi.

Bu şekilde dağılımı gerçekleştirilen kadro sayısı 22 bin 370 olarak belirlenirken, 630 memur kadrosu ise rezerv tutuldu.

Söz konusu düzenlemede bazı kuruluşlara tahsis edilen memur kadroları da şu şekilde tespit edildi:

KAMU KURULUŞLARI

KADRO SAYISI

Başbakanlık

70

Anayasa Mahkemesi

10

Yargıtay

20

Danıştay

20

Milli Savunma Bakanlığı

70

İçişleri Bakanlığı

1.500

Dışişleri Bakanlığı

100

Maliye Bakanlığı

550

Milli Eğitim Bakanlığı

10.000

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

150

Ulaştırma Bakanlığı

50

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

100

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

100

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

20

Kültür ve Turizm Bakanlığı

250

Çevre ve Orman Bakanlığı

100

Jandarma Genel Komutanlığı

120

Emniyet Genel Müdürlüğü

100

Diyanet İşleri Başkanlığı

750

Gümrük Müsteşarlığı

350

Gelir İdaresi Başkanlığı

700

Hazine Müsteşarlığı

20

DPT

20

Dış Ticaret Müsteşarlığı

20

TÜİK

15

DSİ Genel Müdürlüğü

100

Karayolları Genel Müdürlüğü

75

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

250

SHÇEK Genel Müdürlüğü

150

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

70


Siirt Belediyesi Özürlü JFM Mezunu İşçi Alım İlanı


Türkiye İş Kurumu Siirt İl Müdürlüğünden :

Aşağıda belirtilen işyerine Özürlü Daimi İşçi alınacaktır.

(Aşağıda belirtilen taleplere durumu uyanların kayıtlı bulundukları Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Şube Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Son Müracaat Tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü mesai sonuna kadar başvurular kabul edilecektir.)

Talebi Alan İl Kamu Kuruluşunun Adı Sosyal Durumu Meslek İşgücü Sayısı Eğitim Durumu Aranan Diğer Nitelikler
Siirt İl Müdürlüğü Siirt Belediye Başkanlığı Özürlü Harita Mühendisi 1 Mühendislik Fakültesinin Harita Bölümlerinden Mezun Olmak

Yukarıda belirtilen taleplere başvuracak adayların dikkatineAdıyaman Üniversitesi JFM Öğretim Elemanı Alım İlanı


Arkadaşlar Adıyaman Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü için bir tane Harita Mühendisi Öğretim Görevlisi alacaktır. Aşağıda detayları yer alan haber için Öğretim Görevlisi olmak isteyen Haritacı arkadaşlar başvurabilirler.Son başvuru tarihi 6 ekim 2008.

adıaman üniversitesi

adıaman üniversitesi

Harita Kadastro Programına, Harita Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve alanında yüksek lisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 06 Ekim 2008

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

* ALES’ten 70 puan almış olmak

* LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLERE (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER DAHİL ) ATANACAKLARDA;

- KPDS veya ÜDS’den 50 puan almış olmak,

- En az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak.
Denizcilik Müsteşarlığı Harita Müh. Alımı (1 Adet)


Müsteşarlığımız taşra teşkilatında Genel İdari Hizmetleri sınıfında 7 ve 8 inci dereceli kadroda münhal bulunan 30 (otuz) adet Denizcilik Uzman Yardımcısı unvanı için; ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve sınav müracaat tarihi itibariyle geçerli olan (2007-2008) KPSS sınavı sonuçlarına göre sözlü giriş sınavı ile aşağıda belirlenen KPSS puan türünde ve öğrenim dallarında personel alımı yapılacaktır. haber ile ilgili döküman/resimler için tıklayınız (04.08.2008)Altındağ Belediyesi Özürlü İşçi Alımı


Talebi Alan İl Kamu Kuruluşunun Adı Cinsiyeti Statü Meslek Adı İşgücü Sayısı Eğitim Durumu Aranılan Diğer Nitelikler
Altındağ Şube Müdürlüğü Altındağ Belediye Başkanlığı Farketmez Özürlü İşçi Harita Mühendisi 1 Dört Yıllık Fakültelerin Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak Bir Kamu Kurumunda En Az 2 Yıl Harita Mühendisi Olarak Çalıştığını Belgelemek.
Altındağ Şube Müdürlüğü Altındağ Belediye Başkanlığı Farketmez Özürlü İşçi Mimar 1 Dört Yıllık Fakültelerin Mimarlık Bölümünden Mezun Olmak -
Altındağ Şube Müdürlüğü Altındağ Belediye Başkanlığı Farketmez Özürlü İşçi İnşaat Mühendisi 1 Dört Yıllık Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak -
Altındağ Şube Müdürlüğü Altındağ Belediye Başkanlığı Farketmez Özürlü İşçi İstatistikçi 1 Dört Yıllık Fakültelerin İstatistik Bölümünden Mezun Olmak -
Altındağ Şube Müdürlüğü Altındağ Belediye Başkanlığı Farketmez Özürlü İşçi Harita Teknikeri 1 İki Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Harita Kadastro Bölümünden Mezun Olmak -

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

- 2004 veya 2006 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak. (Başvuru esnasında KPSSP3 ve KPSSP93 bölümlerinde yazılı puanlar dikkate alınacaktır.)Vakıfbank Bin Personel Alacak

 Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank), yıl sonuna kadar 100 yeni şube açarak, bin personel işe alacak. Vakıfbank'ın Kayseri'deki altıncı, Türkiye genelindeki 384. şubesi Sivas Caddesi Aşık Veysel Bulvarı'nda hizmete açıldı.
Açılış törenine katılan Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Feyzi Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar ülke genelinde 100 civarında şube açarak, şube sayılarını 484'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Yeni açılan şubelerle birlikte bin civarında personeli de istihdam edeceklerini ifade eden Özcan, şu bilgileri verdi: “Şu an 8 bin 700 civarında çalışanımız var. Yeni açılacak şubelere paralel olarak bin personel daha istihdam edeceğiz ve çalışan sayımız 10 bine yaklaşacak. İlk etapta alacağımız 300 personel için başvurular tamamlandı, mülakatlar sürüyor. Haziran ayında yine 300 kişi daha alacağız. Böylece şubelerin açılmasına paralel olarak yıl sonuna kadar bin kişiyi istihdam etmiş olacağız. Personel alımlarımızda KPSS puanlarına göre başvuruları kabul ediyor ve adaylara daha sonra mülakat yapıyoruz.” Şube sayılarını artırıp, teknolojik yatırımlara ağırlık vereceklerini kaydeden Özcan, bireysel bankacılık hizmetleri ve KOBİ'lere yönelik çalışmaları hızlandıracaklarını bildirdi. Uluslar arası piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye'deki bankacılık sektörünü çok fazla olumsuz etkilemediğini de hatırlatan Özcan, şu an bankacılık sektörünün temkinli olarak gelişmeleri izlediğini, Ağustos ayından itibaren ılımlı hava yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.


Yeni memur alımları başlıyor


Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarına bu yıl alınacak 23 bin yeni memurla ilgili kadro dağılımının yapıldığını, atama işlemlerinin de yakında başlamasının beklendiğini bildirdi.

Başesgioğlu, bu yıl Haziran ve Eylül aylarında iki ayrı Kamu Personel Seçme Sınavı yapılacağını da ifade etti.
Devlet Bakanı Başesgioğlu, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda toplam 23 bin adet açıktan atama izninin verildiğini hatırlattı..

Mevzuat çerçevesinde öncelikle bu kadroların dağılımının yapılması gerektiğine işaret eden Başesgioğlu, “Mevzuatımız, bu konuda da Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına görev vermiş bulunmakta. İlgili iki Bakanın teklifi ve Sayın Başbakanın onayı ile kadro dağılımı gerçekleşiyor. Biz de şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 22 bin civarında açıktan atama iznini ilgili bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık” dedi.

Dağıtım işlemini, kurumların personel ihtiyaçları, Türkiye genelindeki dağılım ve diğer kıstasları dikkate alarak yaptıklarını kaydeden Başesgioğlu, şöyle devam etti:
“Bunlar içinde en çok Milli Eğitim Bakanlığımıza açıktan atama kadrosu verdik. Bu yıl 10 bin kadro ile en fazla açıktan atama Milli Eğitim Bakanlığımızca gerçekleştirilecek. Bunu 2 bin 500 kadro ile Adalet Bakanlığı izliyor. Diğer Bakanlık ve kurumlarımıza da bu şekilde dağıtım yaptık. Şimdi kurumlarımız, boş memur kadrolarına bu dağılım içinde, açıktan atama şeklinde memur alımında bulunacak.
Açıktan atama kadroları yakında kurumlara tebliğ edilecek. Kurumlarımız, bunu nasıl kullanacaklar?.. Bu personeli, Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olan memur adayları arasından seçmek suretiyle temin edecekler. Gerekirse kendileri de sınav açmak suretiyle veya başka kurumlardan nakil suretiyle buraları dolduracaklar. Dolayısıyla kamu kurumlarımız, bu yıl memur kadrolarına bu şekilde eleman takviyesi yapabilecek. İhtiyaçları gidermek için bunu biran önce yapmakta da fayda var. Zaten kurumlarımız da bunu biran önce yapar. Atamalar, yakında başlar.”

BOŞALAN KADROLARA DA MEMUR ALINACAK

Devlet Bakanı Başesgioğlu, kamu kuruluşlarının açıktan atamanın yanı sıra, 2007 yılı içinde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle boşalmış bulunan kadroların yüzde 50'si kadar ayrıca yeni memur alabileceklerini de ifade etti.

Başesgioğlu, “Diyelim ki, 2007 yılında istifa, emeklilik gibi nedenlerle 100 kadro boşalmışsa, kamu kurum ve kuruluşları, bu yıl 50 kadar kadroyu kendi inisiyatiflerini kullanarak, doldurabilecekler” açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE İSTİHDAM EDİLEBİLİR

Kamu kuruluşlarının sadece memur alımı yoluyla değil, sözleşmeli personel istihdam ederek de, personel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini vurgulayan Başesgioğlu, bu konuda da şunları söyledi:
“Sözleşmeli personel, memurlarla ilgili söylediğimiz sınırlar ve sayılar dışında kalan bir istihdam şeklidir. Kurumların kendi gösterecekleri ihtiyaçlar doğrultusunda, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından da izin almak suretiyle, açıklarını giderme yollarından birisi de sözleşmeli personeldir.

Kurumlarımız yine 4-b'ye göre personel istihdam edebilirler. 4-b'nin belli bir sayısı yok. Bir kurum, bu kapsamda personel istihdam etmek isterse, onun da kendine özgü bir yönetmeliği var. 4-b bilindiği gibi daha çok nitelikli personel için mevzuatımıza girmiş bir düzenleme. Bu tür personeli daha çok Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı çalıştırıyor.”

HAZİRAN VE EYLÜL'DE KPSS VAR

Devlet Bakanı Başesgioğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavının 2 yıl aradan sonra bu yıl Haziran ve Eylül aylarında tekrar yapılacağını da bildirdi.

28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava, 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarının katılacağını belirten Başesgioğlu, 21 Eylül'deki sınavda ise 2 yıllık yüksek okul ve lise mezunlarının yarışacağını kaydetti.

Daha önceki yıllarda yapılmış sınavların geçerliliğini koruduğuna işaret eden Başesgioğlu, “Yeni mezun çocuklarımız var. Sanırım 2 yıldır sınav açılmadı. 2 yıldır okullarımızdan mezun olan çocuklarımızın da bu hakka kavuşması lazım. Her ne kadar sınava girenlerin hepsi yerleştirilemiyor gibi bir şey var ama diğer yandan da yarışma imkanından onları da mahrum etmemek lazım” diye konuştu.

SINAVLA ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

1. Haberleşme Teknik Personeli, Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurtdışı teşkilatı arasında haberleşmeyi yürüten, Bakanlığın bilişim sistemlerini tasarlayan, kuran ve yöneten, bakım ve onarımını gerçekleştiren, bilişim sistemlerinin ve haberleşmenin güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu olan ve bu alanda Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapan memurlardır.

Bu personel, gerektiğinde Bakanlığın idari ve mali işler, arşiv ve kurye hizmetleri ile genel büro işlerinde de görevlendirilebilmektedir.

2. Yapılacak sınav sonucunda, yeterlik ve başarı düzeyine göre, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. derece kadroya atanmak üzere en çok 10 Aday Haberleşme Teknik Personeli atanacaktır.
II. BAŞVURU VE SINAVLAR
A. BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava başvurabilmek için:
1. 4 yıl süreli yüksek öğrenim kurumlarının bilgisayar veya elektronik mühendisliği ile bilgisayar, elektronik ve haberleşme eğitimi veren bölümlerinden (Bakanlığın takdiri esastır) mezun olmuş olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel koşulları haiz olmak,
3. 2007 veya 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) “KPSS 69” puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
4. Yazılı sınavın yapılacağı gün itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (31 Ekim 1978 tarihinden sonra doğmuş olmak) gereklidir.

Başvuranlardan, “KPSS 69” puan türünden en yüksek puan alan 75 aday yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde (www.disisleri.gov.tr) “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Yazılı sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, yazılı sınavın yeri ve programı hakkında bilgiye de yer verilecektir.

NOT: Bakanlığımız Aday Haberleşme Teknik Personeli sınavına en fazla 3 kez girilebilmektedir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan bir adayın sınava gelmemesi, başka bir adayın sınava girme şansını yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, yazılı sınava davet edilen adaylardan, geçerli bir mazeret sunmaksızın sınava katılmayanlar, üç kez sınava girme hakkından birini kullanmış sayılacaklardır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınavlar yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV
Yazılı sınav eleme niteliğindedir. Mesleki konular, çeviri ve genel konular olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
1) Mesleki konular:
Adayların aşağıdaki alanlardaki mesleki bilgileri ölçülür:
Programlama mantığı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, ağ güvenliği, yerel ve geniş alan ağları, .NET platformu, web uygulamaları, iletişim güvenliği ve temel sayısal elektronik.
2) Çeviri:
İngilizce, Fransızca veya Almanca teknik bir metnin Türkçe’ye çevirisi.
3) Genel Konular:
a) Türkçe Kompozisyon
b) Aşağıdaki konu başlıklarından oluşan test sınavı:
- Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi
- Temel Yurttaşlık Bilgisi
- Türkiye ve Dünya Coğrafyası
- Türk Kültür ve Medeniyetleri
- Matematik
Yazılı sınavın 31 Ekim 2008 tarihinde Ankara’da yapılması öngörülmektedir.

SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, mülakat şeklinde yapılacak sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adayların mesleki konudaki bilgileri ve yabancı dile hâkimiyetleri ile kabul edilecekleri göreve uygunlukları ölçülecektir.
Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihleri, yazılı sınav sonucuyla birlikte duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME
Aday Haberleşme Teknik Personeli yazılı ve sözlü sınavlarında geçer not 100 üzerinden 70'tir. Yazılı sınavlarda her bölüm için ayrı değerlendirme yapılır. Adayın yazılı sınavda başarılı sayılması için her bölümden geçer not almış olması gereklidir.

III. SINAVLARA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:
1. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular 06 Ekim 2008 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2008 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Adayların, ikinci maddede belirtilen belgelerle, anılan tarihlerde sabah 09.00–12.30, öğleden sonra 14.00-18.00 saatleri arasında şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. GEREKLİ BELGELER

a) Eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış sınav başvuru formu (www.disisleri.gov.tr adresli internet sitesinde, “Duyurular” bölümünde, Aday Haberleşme Teknik Personeli Sınavına ilişkin duyurudan temin edilecektir),
b) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,
c) Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,
d) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,
e) Nüfus cüzdanının aslı ve bir fotokopisi, aslı yok ise noter onaylı bir örneği,
f) Son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf (fotoğraflardan biri başvuru formuna zımbalanmadan yapıştırılmış olacak),
Yazılı eleme sınavlarını kazanacak adaylardan daha sonra tamamlayıcı belgeler istenecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU VE EK BİLGİ İÇİN MÜRACAAT
EDİLEBİLECEK YERLER:
1) Dışişleri Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 443 nolu oda)
Balgat/ANKARA
Tel: (312) 292 13 88 – 292 13 90 - 2921391

2) Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği
Müşir Fuat Paşa Yalısı, Emirgan Caddesi No:90
80860 İstinye/İSTANBUL
Tel: (212) 323 10 42 - 323 10 43


PERSONEL ALIM İLANI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şartları sağlayanlar arasından sözleşmeli eleman alınacaktır.

Genel Şartlar:

Son iki yılda yapılan KPSS (B) sonuç belgesine sahip olmak

En az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

En az (D) düzeyinde İngilizce KPDS belgesine sahip olmak, ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

Başvurular ilan tarihinden 17.10.2008 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Değerlendirmeler başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSS başarı puanına göre yapılacaktır.

Sözleşmeli Pozisyon Adeti Aranılan Nitelikler
Sistem Programcısı 6 -Fakültelerin ve Yüksekokulların lisans programlarından mezun olmak. -Pascal, Delphi, VB/VB.NET, ASP/ASP.NET, C++, C#, java, web programlama php dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek veya Oracle, Sun, Microsoft gibi uluslararası geçerliliğe sahip olan eğitim kurumlarından birinden sertifika veya belge sahibi olmak.
Sistem Programcısı 2 -Fakültelerin İstatistik Bölümlerinden mezun olmak. -En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

T.C. tarım ve köyişleri bakanlığı koruma ve kontrol genel müdürlüğü bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı başvurusu

Başvuru Tarihleri: 10/09/2008 11:00:00 - 18/09/2008 17:30:00
(Sınav Giriş Kartı Alma Tarihleri = 23/09/2008 10:00:00 - 04/10/2008 12:00:00)


SINAVIN ADI
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı
SINAV BAŞVURUSU
Sınav başvuruları, http://www.meb.gov.tr adresinden 10-18 Eylül 2008 tarihleri arasında alınacaktır.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gelen katılımcı isim listesinin dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAV ÜCRETİ
Aday 70 YTL sınav ücretini 10-18 Eylül 2008 tarihleri arasında;
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat Şubesinin herhangi birine kurumsal tahsilât programı aracılığıyla yatıracaktır.
SINAV YERİ
ANKARA
SINAV TARİHİ
04 Ekim 2008 Cumartesi günü Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
Sınav 110 dakika sürecek, merkezi sistemle, tek oturum olarak uygulanacaktır.
Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B türü soru kitapçığı kullanılacaktır.
Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava girecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınav giriş yerlerini 23 Eylül 2008 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Aday sınav giriş belgesini internetten alarak fotoğraf yapıştırıp müracaat ettikleri İl Tarım Müdürlüğüne onaylatacaktır.
Adaylar sınav binasında sigara içmeyecek, içenler hakkında 5727 sayılı kanun gereğince işlem yapılacaktır.
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
2008/SD No:20
-1-
SINAV KONULARI
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık sınavda uygulanacak 100 soru Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından test usulü çoktan seçmeli (dört seçenekli) olarak hazırlanacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutularak doğru ve yanlış cevaplar belirlenecektir.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 80 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
Sınavda yer alan her soru eşit puan aralığına sahip olacaktır.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/ sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/ soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Adayların sınav puanı eşit olması halinde başarı sıralamasını Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri hükümlerine bağlı kalarak kendi yapacaktır.
ATAMA BİLGİLERİ
Sınav sonunda Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık gurubunda atama yapılacaktır.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sınav uygulama duyurusu Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinden 01 Eylül 2008 tarihinde yapılacaktır.
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar EğiTek Çağrı Merkezinin 0(312) 4448383 nolu telefonundan yararlanabilecektir.
Sınavda sorulacak soru ve cevap anahtarı 07 Ekim 2008 tarihinde http://www. kkgm.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
Sınav sonuç listeleri 27 Ekim 2008 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Ayrıca, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden de öğrenilebilecektir.
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
2008/SD No:20
-2-
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
2008/SD No:20
-3-
SINAV İTİRAZLARI
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3(üç) işgünü içerisinde yapılabilecektir.
Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10(on) gün içerisinde yapılabilecektir.
Tüm itirazlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kendisiyle ilgili itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirecektir.
İtirazlarla ilgili sonuçlar adaylara Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bildirecektir.
İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218/5001 numaralı hesabına 10 (on) YTL inceleme ücreti yatıracaktır
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu/ sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/ kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7. maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Başvuru İşlemleri


İletişim (Sorun/Sorular)
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Memur Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek Madde-2/b Fıkrasına göre mühendis unvanında 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) 1 Kasım 2008 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak
d) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
f) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

MÜHENDİS (1 ADET)

1- Biyomedikal Mühendisliği fakültesinden mezun olmak.
2- ÖSYM tarafından 2004, 2006 , 2007 ve 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) 4 yıllık fakülte mezunları için KPSSP 3 puan türünden, 55 (ellibeş) ve üzerinde puan almış olmak,
3- Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek ve aşağıdaki şartlardan en az birini belgelemek.
a- Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan veya İngilizce hazırlık sınıfı olan fakülte veya yüksekokul mezunu olmak
b- İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 puan almak
c- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilmek.

II. BAŞVURU :

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuruda bulunmaları durumunda başvuruları geçerli kabul edilecektir. Başvuru formunun ekinde aşağıdaki belgeler olacaktır.

1. Nüfus cüzdanın onaylı sureti.(T.C. Kimlik No.lu)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya okul onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden onaylı örneği ibraz edilmesi gerekmektedir.)
3. Erkekler için; askerliğini hizmetini yapmış ,muaf veya tecilli olduğuna dair belge,
4. 2004, 2006 , 2007 veya 2008 KPSS (sınavlarının herhangi birinden alınmış olan KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği yada kurumca tasdikli örneği yada eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği yada Kurumca tasdikli örneği),
5. İngilizce bildiğine dair belge.
6. İyi hal kağıdı
7. İkametgah kağıdı
8. 2 Adet fotoğraf ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan veya www.hssgm.gov.tr Internet adresinden temin edecekleri başvuru Formunu doldurarak Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)


Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili detaylar www.hssgm.gov.tr internet adresinde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

IV.BAŞVURU ADRESLERİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:

1-Başvuruların Yapılacağı Adres : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No:21 Karaköy / İSTANBUL
2-Telefon Numarası : +90 212 293 36 74 (371)
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden


Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görevlendirmek Üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO UNVANI SAYI
Hemşire (*) 2 Adet


BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR


1- T.C. Vatandaşı olmak,


2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,


4- Erkek adayların, askerlik ile ilişiğinin bulunmaması,


5- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı İle görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,


6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve Yirmi Yedi (27) yaşından gün almamış olmak,


7- Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


Öğrenimle ilgili koşullar


(*) Sağlık Yüksekokullannın Hemşirelik bölümü mezunu olmak..

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI


1- Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün İçinde (mesai bitimine kadar) dilekçe, Özgeçmiş, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) nüfus cüzdan fotokopisi ve 2008 KPSS (B) grubu puan belgesi İle birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN I LAN t:


1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların İsmi, Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sorularınız için irtibat telefonu: 0342-317 13 07-317 13 274054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince kurulan Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere;

a) 10 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için; İktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından,
b) 10 adet Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; Hukuk Fakültesinden yahut bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kuranlarından, mezun olanların katılabileceği, Rekabet Uzman Yardımcılığı giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI


a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlan taşımak,
b) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan ve yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da en geç sözlü sınav tarihinde mezun olabilecek durumda olmak,
c) 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir)


d) ÖSYM tarafından 30 Haziran - 01 Temmuz 2007 ile 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu için (KPSS P5) 96 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içinde bulunmak, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için başvuracak adayların ise (KPSS P5) 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içinde bulunmak
e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak yahut askerlikle ilişkisi bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasma engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı bulunmamak,


SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak Yarışma Sınavlan Yazılı ve Sözlü Sınav olmak üzere iki aşamada yapılır. Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz


1- Yazlı Sısav; Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konulan kapsar:

I.İKTİSAT:Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı,
II. HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku
III. İŞLETME: İşletme İktisâdı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Finansman, Pazarlama
IV. YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi ve yabancı dil sınavlarının her birinden en az 65 puan-almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir. Yazılı Sınav 07 Kasım 2008 Cuma günü yapılacak olup, yazılı sınava katılmaya hak kazan adayların isimleri Kurum web sayfasında ilan edilecek ve aynca adayların adreslerine bildirilecektir.
2- Sözlü Sınav; Sınav komisyonu tarafından önceden tespit edilen kriterlere göre üyelerce her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir ve verilen puanların basit aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

Yazılı sınavın ağırlığı %70, Sözlü sınavın ağırlığı % 30 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların ber sınav aşamasında elde ettikleri puanlanıl ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle sınav basan puanı tespit edilir.
Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre 20 kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacak olup, bunun 10'u hukukçu, 10'u ise diğer dallardan alınacaktır.


SINAV BROŞÜRÜ


Sınava katılma koşullarını, sınav konularını ve sınavların yapılış şekliyle ilgili ayrıntılı bilgileri içeren "Sınav Broşürü" ve "Başvuru Formu" Rekabet Kurumundan veya www.rekabet.gov.tr internet adresinden teinin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler en geç 24.10.2008 tarihi mesai sonuna kadar ulaşacak şekilde Kurumun Ankara'daki merkezine şahsen veya posta yoluyla, İstanbul İrtibat Bürosuna ise şahsen teslim edilecektir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ADRES1: ADRES 2:
Rekabet Kurumu Başkanlığı Bilkent Plaza B 3 Blok 06800 Bilkent ANKARA

TELEFON:(0 312) 2914212 -13-15-16

ADRES 2:

Rekabet Kurumu İstanbul İrtibat Bürosu
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) İş Blokları A-l Blok Kat:4 No:195 34149 Yeşilköy I İSTANBUL

TELEFON (0 212) 465 79 20- 465 79 25Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Taleplere Başvuracak Adayların Dikkatine;

*İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 Gün içerisinde; herhangi bir İŞKUR İl/Şube Müdürlüğüne Şahsen başvuracakları gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de başvuru yapabileceklerdir.

*Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak başvuru yapacak olan adaylar durumlarına ilişkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

*Eğitim, yabancı dil vb. gibibelgelerişverenleretakdim edilmektedir.

*Erkek Adayların Askerlikle ilişiği (Muaf, Yapmış veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir.

*(Şahsen başvurularda istenilen belgelerin asılları İŞKUR personeli tarafından görülecektir.)

*Yanlış beyanda bulunarak nihai listelere girenler listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kişiler nihai listelere eklenecektir. Yanlış beyandan kişiler sorumlu olacak, Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir.

*2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Lisans Mezunları için KPSSP3 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar Başvurabilirler.

SIRALAMA:

*Merkezi Sınav Uygulanmayacak Kişilerden (öncelikli) durumları talep şartlarına uyanlar öncelik belgesi tarihine göre,

*KPSS'yekatılanlar ise,Açık İş Sayısının 2 Katını Geçmeyecek Sayıda olmak üzere PUAN durumuna göre isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte iki ayrı liste halinde İşçi İsteğinde Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna Gönderilecektir.

*Mülakat/sözlü tarihi veyeriKamuKuruluşu Tarafından Adaylara Bildirilecektir.

TALEBİ ALAN İL

KAMU KURULUŞUNUN ADI

MESLEK ADI

İŞGÜCÜ

SAYISI

EĞİTİM DURUMU

ARANILAN DİĞER NİTELİKLER

Ostim(Ankara) Şube Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri A.O.

Müfettiş Yardımcısı

664666

4

Lisans

Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olmak.

Asıl Şartlar:

*İyi derecede ingilizce bilgisine sahip olmak ( KPDS'den en az 70 puan veya TOEFL Paper Based Testinden en az 523, İnternet Based Testinden en az 70 puan ve KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak.)

*27.06.2008 tarihli ve 26919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişen 21 inci maddesinde ( .....sınavın açıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,.....) yer alan diğer şartları taşımak.

Çalışılacak Yer:AnkaraTÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜRETİM MÜESSESELERİNE ALINACAK “PANO AYAK ÜRETİM İŞÇİLİĞİ”SANATINDA GRUPLU OLARAK ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLARA İLİŞKİN İLANDIR

Kurumumuzun üretim Müesseselerinin yer altı işyerlerinde çalıştırılmak üzere toplam 3000 gruplu pano ayak üretim işçisi alınacaktır.

Adayların yer altı iş ve işyeri koşullarına ve TTK Beden Gücü Yönetmeliğine uygun olup olmadıkları konusunda, Müesseselerimizde oluşturulacak Teknik Komisyonlarımızca ön seçim (mülakat) yapılacaktır. Ön seçimde yapılan puanlama sonucu işe ve işyerine yatkınlıkları tespit edilenler daha sonra Noter huzurunda kur’a çekimine tabi tutulacaklardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri ile İŞKUR Genel Müdürlüğünün izni ve onayı gereğince, adaylar İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğüne veya Kdz. Ereğli Bürosuna başvurmadan (öncelik hakkı tanınanlar hariç) doğrudan doğruya Kurumumuzun ilan edilen Müesseselerine başvuracaklardır.

ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

-30 yaşından büyük olmamak, (01.01.1979 ve daha sonraki doğumlular.)

-En az İlkokul mezunu olmak,

-Askerlik görevini yapmış olmak ve bunu belgelemek,

-Aşağıda belirtilen yerlerde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak,

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Kdz.Ereğli, Alaplı, Armutçuk, Gökçeler, Gülüç, Ormanlı, Gümeli Merkez Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Kozlu, Çaylıoğlu, Devrek, Sivriler, Eğerci, Öğberler Merkez Mahalleleri ve Zonguldak Bahçelievler, Terakki, Ontemmuz, İncivez, Birlik Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN :

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Elvanpazarcık, Perşembe, Nebioğlu, Gökçebey, Ulus, Abdipaşa, Kumluca, Kozcağız, Yenice, Yortanpazarı, Hacımusa Merkez Mahalleleri ve Zonguldak Asma, Baştarla, Bağlık, İnağzı, Meşrutiyet, Karaelmas, Çaydamar, Dilaver, Çınartepe, Mithatpaşa, Tepebaşı, Yayla, Yeşil, Yeni Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Çaycuma, Kilimli, Gelik, Karaman, Beycuma, Çatalağzı, Muslu, Filyos, Bakacakkadı, Çaydeğirmeni, Özbağı, Saltukova ve Karapınar Merkez Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN:

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesine işçi veren ilgili köyler ile Bartın, Amasra, Arıt, Kurucaşile, Hasankadı Merkez Mahallelerinde nüfusa kayıtlı olmak veya ikamet ediyor olmak.

Müesseselere ait ilgili köy ve mahalle isimleri ile adaylık başvuru tarihlerini gösterir listeler ilan ekindedir

Yukarıdaki şartları taşıyan işçi adaylarının nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, diploma aslı ve fotokopisi, askerlik belgesi aslı ve fotokopisi, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte 06.10.2008 Pazartesi gününden, 17.10.2008 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yukarıda belirtilen köy ve mahallelerin, listelerinde yer aldığı Müessese Müdürlüklerine, hizalarında belirtilen tarihlerde başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan;

a)Tabii Afetlerde Zarar Gören Afetzedelerin İşe Gönderilmelerinde ve İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 26/02/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

b)Türk Vatandaşlığına Kabul Edilen Afgan Göçmenlerinin İşyerlerinde Öncelikle İşe Alınmalarına Dair 31/03/1983 tarihli 83/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

c)3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 07/06/2002 tarih ve 2002/4671 sayılı kararı çerçevesinde kamulaştırmayı yapan Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından kamulaştırmanın yapıldığı yerde işe alınacaklar,

ç)Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması hakkındaki 29/01/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

d)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daimi kadrolu işçi olarak çalışmış olup da bu Kurum ve Kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev ve meslekten ihraç yada 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25/II’nci maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlardan daimi işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler,

Arasından, Yönetim Kurulumuzca belirlenen sayı kadar, durumlarını belgelemek ve başvurularını Türkiye İş Kur Zonguldak İl Müdürlüğüne yapmak kaydıyla, mülakat ve kur’a çekimine tabi tutulacaklardır.

İlanen duyurulur.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKLER:

Ek-1)Armutçuk T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

Ek-2)Kozlu T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

Ek-3)Üzülmez T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

Ek-4)Karadon T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

Ek-5)Amasra T.İ.M.ne işçi veren ilgili köy ve mahallelerin başvuru tarihlerini gösterir liste,

ÖNEMLİ NOT:

1-Kur’a çekimi tarihi daha sonra ilan edilecektir.

2-Adaylar, sadece merkez mahalle veya ilgili köylerden biri için müracaat edeceklerdir. Aksine hareket edenlerin müracaatlarının tümü geçersiz sayılacaktır.


Mürettep Köy ve Mahalleler için başvurulacak müesseseler

Armutcuk
Kozlu
Üzülmez
Karadon
Amasra

İş İlanları - Sos. Yard. Vakfı (Darıca, Çayırova) Memur Alımları
Türkiye İş Kurumu Gebze Şube Müdürlüğünden :

(*) Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 2

Meslek : Büro Memuru

Eğitim Durumu : Lise mezunu

Nitelikler :

● Bilgisayar Programlarını kullanabilmek, en az B sınıfı sürücü belgesi ve iş deneyimi sahibi olmak tercih nedenidir.

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2004 veya 2006 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9118/1/1-1

—————

(*) Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Hizmetli

Eğitim Durumu : İlköğretim mezunu

Nitelikler :

● Görevini yapmaya sağlık bakımından mani bir hali olmamak, (en az B sınıfı sürücü belgesi ve iş deneyimi sahibi olmak tercih nedenidir.)

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

- Yukarıda belirtilen talep şartlarına durumu uyan adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kayıtlı bulundukları Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvurabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapabileceklerdir.

- Kura çekim tarihi ve Kurada ismi çıkan adaylara sözlü sınav/mülakat tarihi adı geçen kurumca daha sonra bildirilecektir.

- İlgili Kamu Kurum ve kuruluşunca Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde Noter Huzurunda Kura çekimi yapılacaktır. Ayrıca, Şube Müdürlüğünce Bakanlar kurulu kararı ile öncelikli gönderme ve/veya işe alınma hakkına sahip bulunup talep şartlarına uygun olanlardan da açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda belirlenme yapılacaktır.

9118/2/1-1

—————

(*) Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Muhasebe

Eğitim Durumu : 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe bölümünden mezun olmak

Nitelikler : (Yabancı Dil bilmek, Bilgisayar Programlarını kullanabilmek, en az B sınıfı sürücü belgesi ve iş deneyimi sahibi olmak tercih nedenidir)

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2008 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9118/3/1-1

—————

(*) Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Sosyal Hizmet Uzmanı

Eğitim Durumu : 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı), Psikolog, Sosyolog, Halkla İlişkiler Uzmanı yetiştiren bölümünden mezun olmak

Nitelikler :

● Yabancı dil bilmek, Bilgisayar Programlarını kullanabilmek, en az B sınıfı sürücü belgesi ve iş deneyimi sahibi olmak tercih nedenidir

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2008 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr Internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9118/4/1-1

—————

(*) Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ÖZÜRLÜLERDE ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Yönetici (Kamu)

Eğitim Durumu : 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmak

Nitelikler : (Yabancı dil bilmek, Bilgisayar programlarını kullanabilmek, en az B sınıfı sürücü belgesi ve iş deneyimi sahibi olmak tercih nedenidir.)

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2008 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9118/5/1-1

—————

(*) Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ÖZÜRLÜLERDE ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Yönetici

Eğitim Durumu : 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, Halkla ilişkiler bölümleri.

Nitelikler : -Yabancı dil bilmek, Bilgisayar ofis programlarına hakim olmak tercih sebebi sayılacaktır. Tercih nedeni olan hususlar ilgilisince belge ile tevsik edilecektir,

-Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmış olmak tercih sebebi sayılacaktır.

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2008 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr Internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9117/1/1-1

—————

(*) Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Muhasebe

Eğitim Durumu : 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe bölümleri.

Nitelikler : -ETA ya da ORKA muhasebe programlarını kullanabilmek, gerekli yeterlilik sertifikalarına sahip olmak,

-Bilgisayar ofis programlarına hakim olmak tercih sebebi sayılacaktır.

Tercih nedeni olan hususlar ilgilisince belge ile tevsik edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2008 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr Internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9117/2/1-1

—————

(*) Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Sosyal Hizmet Uzmanı

Eğitim Durumu : 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı), Psikolog, Sosyolog, Halkla İlişkiler Uzmanı yetiştiren bölümünden mezun olmak

Nitelikler :

• En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, büro dışında hareket halinde yapmaya engel hali bulunmamak,

• Bilgisayar ofis programlarına hakim olmak tercih sebebi sayılacaktır. Tercih nedeni olan hususlar ilgilisince belge ile tevsik edilecektir

• Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmış olmak tercih sebebi sayılacaktır.

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2008 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr Internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9117/3/1-1

—————

(*) Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Büro Memuru

Eğitim Durumu : Lise mezunu

Nitelikler:

• Bilgisayar ofis Programlarına hakim olmak tercih sebebi sayılacaktır. Tercih nedeni olan hususlar ilgilisince belge ile tevsik edilecektir.

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

● 2004 veya 2006 KPSS'ye giren adayların talep şartlarına durumu uymak koşuluyla, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr Internet adresi üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

● Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaylardan başlayarak açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde nihai liste oluşturulacak olup, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna isim ve adresleri bildirilecektir.

● Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgeleri Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine beyan edeceklerdir. Müracaatta bulunan adaylar öncelik hakkının kazanıldığını ispat ettiği belge tarihine göre talebin iki katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını belirten açıklayıcı bilgi işçi isteğinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir.

● İşyerine isimleri bildirilen kişilere sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

● Başvuru şahsen yapılacak ise, Diploma, Nüfus Cüzdanı, KPSS Sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi İŞKUR personeli tarafından görülecektir.

9117/4/1-1

—————

(*) Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda eleman alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER

İşin Süresi : Daimi

İstenilen İşgücü Sayısı : 1

Meslek : Hizmetli

Eğitim Durumu : En az ilkokul ya da İlköğretim mezunu olmak (başvuru olması durumunda bir üst öğrenim seviyesine çıkılabilir

Nitelikler:

• En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, büro dışında hareket halinde görev yapmaya engel hali bulunmamak,

• Noter Çekiliş tarihi Kaymakamlık tarafından bildirilecektir.

AÇIKLAMALAR:

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

- Yukarıda belirtilen talep şartlarına durumu uyan adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde kayıtlı bulundukları Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek başvurabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr Internet adresinden başvuru yapabileceklerdir.

- Kura çekim tarihi ve Kurada ismi çıkan adaylara sözlü sınav/mülakat tarihi adı geçen kurumca daha sonra bildirilecektir.

- İlgili Kamu Kurum ve kuruluşunca Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde Noter Huzurunda Kura çekimi yapılacaktır. Ayrıca, Şube Müdürlüğünce Bakanlar kurulu kararı ile öncelikli gönderme ve/veya işe alınma hakkına sahip bulunup talep şartlarına uygun olanlardan da açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda belirlenme yapılacaktır.İş İlanları - Diyarbakır İl Özel İdaresi Personel Alım İlanı
Diyarbakır İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


25.09.2008 (Son Başvuru Tarihi: 24.09.2008)

DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞI'NDEN


5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 3 adet personel alınacaktır.


Sınıfı Unvam Derecesi Adedi Cinsiyeti Eğitim Durumu


G. İ. H. Şehir Plancısı 8 1 E/K Lisans


G. İ. H. Arkeolog 8 1 E/K Lisans


G. İ. H. Sanat Tarihçisi 8 1 E/K Lisans


ADAYLARADA ARANACAK KOŞULLAR


1- Türk Vatandaşı olmak,


2-18 yaşını tamamlamış olmak,


3- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,


4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırtarını açığa vurma suçlarında dolayı hükümlü bulunmamak,


6- 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna aykın fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,


7- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,


8- Akıl hastalığı veya görevlerini yapmaianna engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak


9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,


10- KPSSP3 2006 veya 2008 sınavlarına girmiş ve 70 ve üzeri puan almış olmak,


11 - Müracaat edilecek unvanlara ait Üniversitelerin ilgili bölümünün lisans mezunu olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER


1- KPSS Sonuç Belgesinin asli veya noter tasdikli sureti,


2- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Vatandaşlık no'su olan),


3- Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,


4- Son 3 ay içersinde çekilmiş I adet vesikalık fotoğraf,


SINAV SONUNDA BAŞARİLİ OLAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER


1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil betgesi,


2- Sağlık Raporu


3- Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,


BAŞVURU SÜRESİ ve YERİ: Başvurular 24.09.2008 Çarşamba günü saat: 16.00'da sona erecektir. Başvurular Elazığ Yolu 3. Km. 2. Sanayi Sitesi Karşışj Ssyrantepe Diyarbakır adresinde bulunan İl özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasında İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve Internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


SINAV YERİ ve SAATİ Sınav 25.09.2008 Perşembe günü saat 10.00'da Hindibaba Sokak özel İdare Işhanı 21100 DİYARBAKIR adresindeki İl özel İdaresine ait binada bulunan Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.


SINAVIN SEKLİ ve DEĞERLENDİRME: Yarışma Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda KPSS puan durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış vs tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığını da göz önüne alarak not verir.


NOT: Sınav sonunda başarılı olan adayların getirmeleri gereken belgelerde adaylarda aranacak koşullara aykın belge bulunması ve gerçeğe uygun olmayan beyanda bulunduklarının tespiti halinde sınavı kazanmış olsalar dahi kendileriyle sözleşme imzalanmayıp, haklarında gerekli yasal takibat başlatılacaktır.İş İlanları - Gümrük Müsteşarlığı çözümleyici alım ilanı
Gümrük Müsteşarlığı 4/B'li çözümleyici alım ilanı

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığında boş bulunan 11 Çözümleyici pozisyonunda görevlendirilmek üzere, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 28.06.2007 tarihli Resmi Gazetede 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2 maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince 2008 KPSS 3 (B) puanı başarı sırasına konulmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1- Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir yıl erteletmiş olmak,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
d) 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 3 (B) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
e) Yurtiçinde veya yurtdışında üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların Matematik, İstatistik, Fizik bölümleri ile Bilişim ve Bilgisayar ile ilgili bölümleri ve Mühendislik Fakülteleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,
f) Yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Programcılık kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,
g) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
h) Microsoft.Net, Java, Oracle VTYS, Unix İşletim Sistemi, Domain, Geniş Alan Ağı, Firewall konularının herhangi birinde çalışmış olmak veya belirtilen konularda sertifika sahibi olmak veya daha önce çalışılan yerlerden bu bilgilere sahip olduğunu belgelemek.
ı) İngilizce bildiğini belgelemek, Kamu Personeli Dil Sınavı'ndan (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi puan) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil bilgileri (D) düzeyi olarak kabul edilir,
i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde en az bir yıl, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde en az iki yıl Programcı, Çözümleyici veya Sistem Mühendisi olarak çalışıp, bilişim projelerinde görev aldığını belgelemek.


2- İstenen Belgeler:
Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.gumruk.gov.tr) temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulacak iş talep formu, okul diploması, 2008 KPSS Sonuç Belgesi ve yabancı dil belgesi.


3- Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvurular, istenilen belgelerle birlikte, "T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No:2 06100 Ulus-Ankara" adresine 17 Ekim 2008 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


4- Atanmaya Hak Kazanan Adayların İlanı ve Atanma:
Başvuruların tamamlanmasını müteakip, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesinin (b) bendi uyarınca, KPSS 3 (B) puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere yapılacak sıralama sonucunda 11 asil ve 11 yedek belirlenecektir. Asil listede yer alan adaylardan genel şartlardaki niteliklere haiz olduklarına dair belgeler istenecek olup, bu niteliklere haiz olmadıklarının anlaşılması veya istenilen belgeleri tamamlayamamaları hallerinde, bu kişilerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
KPSS 3 (B) puanının eşit olması halinde, sırasıyla daha önce çalışmış oldukları süreler ile ibraz ettikleri yabancı dil belgeleri göz önüne alınacaktır. İlanda belirtilen dil belgeleri dışında bir belgenin ibrazı halinde, Müsteşarlığın takdiri esastır.


Atanmaya hak kazanan adayların listesi www.gumruk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.2009 Kpss

Eylül 18, 2008

Bir KPSS diğer KPSS yi kovalıyor.Öğretmen adaylarının büyük bir bölümü tekrar kpss sınavı hazırlıklarına başladı.KPSS test tekniğine dayalı sınavdır. Bu sınavlarda başarılı olmak test çözme becerisi kazanmayı gerektirir. Çünkü bu sınava müracaat eden aday sayısı her yıl artmakta kontenjanlarda sınırlı kalmaktadır. Yani kazanmak her yıl bir önceki yıla göre daha da güçleşmektedir. Bu güçlüğün üstesinden gelmek için adayın sınav süresince yaptığı netlerin yüksek olması gerekir.

Test tecrübesi sınav sonucunu etkileyen en önemli etkenlerdendir.Bu sebeple sitemizdeki sizler için ücretsiz olarak hazırladığımız sınav bölümünü kullanabilirsiniz.KPSS konularına ise yine sitemizden forum bölümünden çalışıp diğer kpss adayları ile yardımlaşabilirsiniz.

Tabiki dershane’ nin önemi vardır,başarıyı artırır.Ancak kesinllikle yeterli değildir.

Kitaplar, cd ler çok önemlidir ancak yine Sınavdan önce çözülen binlerce sorunun oluşturduğu bilgi birikimi adayın sınavda başarılı olmasını sağlar.

KPSS sorularının özellikle yoruma dayalı olması yani bilgiden ziyade öğrencinin bilgi birikimini kullanmayı ölçen nitelikte olması tecrübeli olmayı ön plana çıkarmaktadır. Tecrübe ise çözülen soru miktarıyla ölçülür. KPSS’de başarılı olmayı hedeflenen adayın test çözerken “bir sorudan ne çıkar canım” diyerek o soruyu yok sayması en büyük hatadır. Çözülen her bir soru tipi aday için bir avantajdır. Sınava hazırlanan adayın çözemediği her sorunun doğru cevabını öğrenmesi gerekir.

Test Çözme Becerinizi Arttırın:

1. Bir konuyla ilgili soruları çözmeden önce o konuyu iyi öğrenmelisiniz. Soru çözerek de öğrenip öğrenmediğinizi kontrol etmiş olursunuz.

2. Amaç KPSS’de başarılı olmak ise KPSS niteliğine uygun sorular çözmelisiniz.

3. Soruları kendinize zaman tanıyarak çözün. Çünkü gerçek sınav sadece bilginizi değil bilgi kullanma hızınızı da ölçmektedir. Bu yüzden 120 soru için 120 dakika süre tanınmaktadır.

4. Her sorunun size sınavda sorulabileceğini düşünerek yanıtlamaya çalışın. Çözemediğiniz veya yanlış çözdüğünüz sorunun mutlaka doğru çözümünü öğrenin.

5. Soruyu çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın.

6. Soruyu çözmenizi sağlayacak soru metninde yer alan önemli kelimelerin altını çizin.

7. Her gün belirli miktarda soru çözmeye çalışın. Soru çözmek sizde bir alışkanlık olsun.

8. Soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamayın. Önce size verilenleri ve sizden istenenleri iyi belirleyin. Bu sizin cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır.

9. Bütün şıkları okumadan doğru olduğuna inandığınız şıkkı işaretlemeyin. Çünkü bazı sorular sizden en doğru cevabı bulmanızı ister.

10. İki cevap da birbirine benziyorsa, cevap, büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şık birbirinin zıttaysa, bunlardan biri doğrudur.

11. Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk tahminde bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyin.

12. Doğru çözdüğünüzden emin olmadığınız soru ve sorular varsa o soruya hemen değil de birkaç tane soru çözdükten sonra bakın.

13. Yanlış çözdüğünüz sorulardan ötürü ümidinizi kaybedip karamsarlığa düşmeyin. Çünkü her yanlış çözdüğünüz soru şayet doğru çözümünü öğrenirseniz sizin için bir kazançtır.

14. Çözemediğiniz soruları düşünerek stres yapmayın. Her öğrencinin çözemeyeceği sorular mutlaka çıkar.

15. Uzun paragraftan oluşan soruları “uzun soru zordur” yargısında bulunarak o soruyu okumadan geçmeyin. Paragraf sorularının en önemli özelliği cevabının paragrafın içinde gizli olmasıdır.

16. Paragraf sorularında önce soru kökünü okursanız paragrafı daha kolay ve kısa sürede anlarsınız. Bu ise soruyu daha çabuk çözeceğiniz anlamına gelir.

17. Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsanız yanlış olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin. Kalan şıklar üzerine düşünün.

18. Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi kullanarak yapın.

Not tutmanın faydası derse olan ilgiyi artırmasıdır. Böylece, dinlerken dikkatin uzun süre diri kalması sağlanmış olur. Alınan notlar, yazanın kaleminden çıktığı için bilgi yazanın malı haline gelmiştir. Bu notlar tekrar edilerek yabancılık çekilmeyeceğinden, bir başka deyişle sizin ürününüz olacağından daha kalıcı olacaktır. Unutmayın ki beyniniz size ait olan kavramlara, cümlelere aşinadır.

Not tutarken kağıt konusunda cömert davranın. Ufak kağıtlara, mikroskop yardımıyla okunacak yazılarla not almayın. Bu durum hem ders çalışma arzunuzu yok eder (estetik açıdan) hem de göz sağlığınız açısından sizin için zararlı olur. Ayrıca not tutarken kağıdın alt, üst ve yanlarında boşluk bırakınız. Bunun ne faydası olacak derseniz, not alırken sizin aklınıza gelen örnekleri, cümleleri, soruları buralara yazabilirsiniz. Bütün bunların yanında renkli kağıtlardan, renkli kalemlerden yararlanırsanız, çalıştığınız dersten zevk alabilirsiniz. Kısaca ders çalışmayı bir zevk haline getirebilirsiniz.

Yazdığınız notların belli soruları yanıtlar nitelikte olması oldukça önemlidir. Böylece alınan notlar fonksiyonel olma özelliği taşır. “Kim”, “nerede”, “ne zaman”, “nasıl”, “niçin”, “ne” gibi sorulara yanıt verecek şekilde olmalıdır alınan notlar.

Kendiniz için kısaltmalar yapın. Bu uygulama zaman kaybını engelleyecek ve hızlı bir şekilde not tutmanızı sağlayacaktır. Kendinize ait şifrelemelere başvurun. Belli kelimeleri anlayacağınız şekilde kısaltarak yazın (”örneğin” yerine “ör.”, “bununla birlikte” yerine “+”, “aynı anlamda” yerine “=” gibi). Ayrıca önemli olan kavramların, can alıcı noktaların altını çizebilir ya da bunların yanına yıldız gibi çeşitli işaretler koyabilirsiniz. Yazı karakterini farklılaştırarak da (italik yazma ya da büyük harfleri kullanma gibi) dikkati bu cümleler ve kavramlar üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz.

Not tutarken karşılaştığınız ve anlamını bilmediğiniz kavramların ne olduğunu öğrenip o kelimeleri sık sık kullanarak hafızanıza yerleştirmeye gayret ediniz. Unutmayın ki her dersin kendine özgü terimleri vardır. Bunları bilmeyen bir öğrencinin konuyu tam olarak kavraması mümkün değildir.

Son olarak derste tuttuğunuz notları, evde temize geçirin. Böylece bir defa dinleyip iki defa not aldığınız bilgiler kalıcı olacaktır. Konunun ana başlıklarını, yan başlıklarını belirleyip düzgün bir kodlama yapınız (Ana başlıkları büyük harfle, yan başlıkları rakamlarla gösterebilirsiniz). Böylece zihninizde konunun şablonu belirmiş olur. Konu karmaşası, zihinsel dağınıklık ortadan kalkar. Konunun en sonuna şematik bir şablon çıkarmanız, konuyu bütün olarak görmenizi ve kolay anlamanızı sağlayacaktır.

Her dersin sonunda (45 dakika) yaklaşık beş dakikayı tekrara ayırmanız bilginin kalıcılığını sağlamak açısından oldukça önemli. Bunun ardından on dakika dinlenmek için kendinize zaman ayırın. Her günün sonunda yatmadan önceki son etüdünüzü o gün çalıştığınız dersleri tekrar ederek değerlendirin. Özellikle uykudan önce yapılan bu tekrarın unutmayı engellediği bilimsel olarak ispatlanmıştır. REM uykusu (rüya görülen dönem) döneminde salgılanan bazı hormonların yeni bilgilerin pekişmesine zemin hazırladığı görülmüştür. Yine yapacağınız bir başka önemli iş de sabah kalktığınızda bir gün önceki dersleri tekrar etmektir. Böylece bilgi daha kalıcı bir duruma getirilmiş olur. Haftanın belli saatlerini, ayın belli günlerini tekrar yapmak amacıyla belirleyin.

Tekrar yaparken kendinizin yazdığı özet notları kullanmanız teferruatta boğulmamanız için önemlidir. Bunun yanında bir başkasına anlatarak tekrar yapmanın da büyük faydası vardır. Bu tekrarlar sonucunda konuyu ne derece bildiğinizi ölçmenin yolu bol bol soru çözmektir. Test sorularının yanında önceki ÖSS’lerde çıkmış olan soruların çözülmesi konudaki eksikliklerin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Yanlış cevaplanan soruların neden yanlış yapıldığı irdelenmelidir. Böylece teorik olarak yaptığınız tekrarı, soru çözerek pratik açıdan da gerçekleştirmiş.

Tekrar yaparken aynı tür dersleri (sayısal veya sözel) çalışmanız sıkıcı olacağı için dikkat dağılmasına neden olacaktır. Sözel ve sayısal derslerin beraber tekrar edilmesi bu açıdan faydalıdır.

Aşırı tekrarın yararından daha çok zararı vardır. Çünkü devamlı aynı uyarıcıya muhatap olan beyin belli bir süre sonra bundan sıkılacak, bu durum da motivasyon bozukluğuna neden olacaktır. O nedenle yukarıda belirttiğim gibi belli periyotlarla bu tekrarın yapılması öğrenciyi konuya daha ilgili kılacaktır.

kaynaklar
hurriyetilan -2008kpsssinavi
1 yorum:

memurolmak dedi ki...

www.memurolmak.blogspot.com adresinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz...............

HAK SAHİPLERİNE ve YASAL MAKAMLARA Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz “uyar ve kaldır” prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, hukukiletisim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Ayrıca, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykırı içerik üreten ve hukuka aykırı paylaşımda bulunan üyelerin tespiti için gerekli teknik veriler sağlanacaktır. Toplist Ekle * Blog * Full Download * Yemek Tarifi * Add Url * Cep Telefonları * Ödevler * Komedi * Gelişim * Türkiye * Osmanlı * Tvİzle * AOF * Gazete OKU * Videoİzle * Online Dergiler* Kpss Blog

Template by:
Free Blog Templates

 
Blog * Download * Yemek Tarifi * Add Url * Ödevler * Komedi * Gelişim * Türkiye * Osmanlı * Tvİzle * AOF * Gazeteler * Videoİzle